Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit, hallituksen jäsenten palkkiot, toimitusjohtajan palkkiot ja muun johtoryhmän palkitseminen.

Viimeksi muokattu: 8.3.2023

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit

Optomed varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiölle palkitsemispolitiikan vuonna 2020. Palkitsemispolitiikassa on kuvattu Optomed Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys.

Yhtiö julkaisee vuosittain erillisen toimielinten palkitsemisraportin, joka kuvaa tarkemmin palkitsemista.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Lukuun ottamatta sitä, mitä jäljempänä on mainittu Petri Salosesta, hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita tilikausilta 2018, 2017 ja 2016. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
  • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana.

Nimi Asema Vuosipalkkio Kokouspalkkio Konsultointipalkkiot Yhteensä
Petri Salonen Puheenjohtaja 36 0 78 114
Xisi Guo Hallituksen jäsen 18 0 0 18
Seppo Mäkinen Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 18 0 0 18
Reijo Tauriainen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 18 2 0 20
Anna Tenstam Hallituksen jäsen 18 0 0 18


Kaikki luvut tuhansissa euroissa.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi Yhtiö on nimittänyt Petri Salosen konsultiksi tukemaan Yhtiötä erinäisissä asioissa. Tästä toimesta Petri Saloselle on maksettu kuukausittainen 8 000 euron konsultointipalkkio syyskuusta 2020 lähtien. Aikaisemmin Petri Salonen on toiminut konsulttina Yhtiölle muun muassa listautumiseen, yritysjärjestelyihin, rahoitukseen sekä yrityksen prosessien ja myynnin kehittämiseen liittyen, ja hänelle maksettiin kuukausittainen 1 500 euron konsultointipalkkio 1.1.2017 ja 17.8.2017 välisenä aikana, jonka jälkeen palkkio korotettiin 5 000 euroon marraskuuhun 2018 asti ja 7 000 euroa syyskuuhun 2020 asti. Vuonna 2022 Saloselle maksettiin konsultointipalkkioita 78 tuhatta euroa palkkioiden ollessa edellisenä vuonna 78 tuhatta. Lisäksi hänelle maksettiin kaksi tuhatta euroa korvauksena matka- ja muista kuluista vuonna 2022.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin, eikä hallituksen jäsenille ole annettu tai myönnetty palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty eläke-etuuksia.

 

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu 1.3.2020 alkaen 10,000 euron kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja pitkän aikavälin kannustimena myönnetyistä optioista. Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kopsala on myös yhtiön suuri osakkeenomistaja, joten toimitusjohtajan ja yhtiön intressit ovat yhtenäisiä suhteessa Yhtiön osakkeen arvon kehitykseen.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikaudella 2022 maksetut palkkiot ja edut:

 

Kiinteä vuosipalkka1 Lyhyen aikavälin kannustin Osakeperusteiset maksut Yhteensä
Toimitusjohtaja 128 9 0 137


Kaikki luvut tuhansissa euroissa
1) sisältää luontaisedut

Optomed tarjoaa toimitusjohtajalle vain lakisääteisen työeläkkeen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Optomed kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, tulee Yhtiön maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksena hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaava summa. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Hallitus asetti tilikauden alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2022. Kriteerit liittyivät liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen sekä tiettyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä sisältää useita liikevaihto- ja käyttökateperusteisia tavoitteita. Sekä liikevaihto että käyttökatetavoite pitää saavuttaa, jotta kyseisen tavoitteen saavuttamisesta asetettu palkkiomaksu voidaan suorittaa. Strategiset tavoitteet sisältävät puolestaan erilaisia liiketoiminnan kehittämis- ja muita tavoitteita, Palkkiojärjestelmä oli vuonna 2022 painottunut liikevaihtoon ja kannattavuuteen muiden tavoitteiden sijaan. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen toimitusjohtajan enimmäispalkkio on 50,000 euroa. Tavoitteiden saavuttamisen perusteella vuodelta 2022 toimitusjohtajalle ei makseta lyhyen aikavälin

 

Pitkänaikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2022 palkitseminen on koostunut täysin lyhyen aikavälin- ja kiinteästä palkitsemisesta. Lisäksi Seppo Kopsalalla on 60 000 optiota joista 40 000 on annettu optio-ohjelma 2015:n ja 20 000 optio-ohjelma 2017 alla. Optioiden merkintähinnat ovat 3,5 euroa ja merkintäaika 1.7.2020–1.7.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde Konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli Konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä pääsäännöstä.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2021 johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimista.

 

Lyhyen aikavälin kannustin

Vuonna 2022 johtoryhmällä oli voimassa hallituksen hyväksymä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustuen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamisesta vuonna 2022 johtoryhmälle toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksetaan yhteensä 0 euroa.

 

Osakeperusteiset maksut

Johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Optioiden merkintähinnat vaihtelevat 3,50 – 5,00 euron välillä ja merkintäajat sijoittuvat välille 1.7.2020 – 31.12.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan työpanosta koskeva konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä säännöstä. Johtoryhmän palkkioista päättää Yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtaja valmistele ehdotuksen palkitsemisvaliokunnalle.

Seuraavassa taulukossa esitetään Optomed Oyj:n johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) 2020, 2021 ja 2022 maksetut palkkiot ja etuudet:

  2022 2021 2020
tuhatta euroa      
Palkat, palkkiot ja etuudet 601 618 671
Lyhyen aikavälin kannustimet 32 22 60
Osakeperusteiset maksut 124 344 249
Lisäeläkemaksut 26 31 31
Yhteensä 783
1015 1011

 

Optomed tarjoaa johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, jotka voivat olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta. Yhtiön hallituksen päätöksellä ulkomailla asuville johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota rahana maksettavia eläkejärjestelyjä, jotka vastaavat sitä vakuutusmaksua, mikä vakuutusyhtiölle muutoin maksettaisiin.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahdesta kuuteen kuukauden irtisanomisajalla. Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.