Palkitseminen

Viimeksi muokattu: 21.11.2019

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Yhtiön listautumisesta alkaen osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Lukuun ottamatta sitä, mitä jäljempänä on mainittu Petri Salosesta, hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita tilikausilta 2018, 2017 ja 2016.

10.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että Reijo Tauriaiselle ja Seppo Mäkiselle maksetaan 1 500 euron kuukausittaista palkkiota ja että muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa kokouspalkkiona 500 euroa jokaiselta tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 30.9.2019 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta olivat yhteensä 8 500 euroa (pois lukien alla kuvatut Petri Saloselle maksetut palkkiot).

Yhtiö on nimittänyt Petri Salosen konsultiksi tukemaan yhtiötä tietyissä yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa ja listautumisprosessissa. Tästä toimesta Petri Saloselle on maksettu kuukausittainen 7 000 euron konsultointipalkkio marraskuusta 2018 lähtien. Aikaisemmin Petri Salonen toimi konsulttina yhtiölle muun muassa yritysjärjestelyissä, rahoituksessa sekä yrityksen prosessien ja myynnin kehittämisessä, ja hänelle maksettiin kuukausittainen 1 500 euron konsultointipalkkio 1.1.2017 ja 17.8.2017 välisenä aikana, jonka jälkeen palkkio korotettiin 5 000 euroon marraskuuhun 2018 asti. Vuonna 2018 Petri Saloselle maksetut konsultointipalkkiot olivat yhteensä 64 tuhatta euroa. Lisäksi hänelle maksettiin 10 tuhatta euroa korvauksena matka- ja muista kuluista. Palkkiot ja korvaukset 30.9.2019 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta olivat yhteensä 90 tuhatta euroa.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin, eikä hallituksen jäsenille ole annettu tai myönnetty osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia palkkiona.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty eläke-etuuksia. Petri Salonen on kuitenkin oikeutettu lakisääteiseen työeläkkeeseen toiminnastaan yhtiön konsulttina.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella.

Hallitus päättää myös konsernin johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta. Palkitsemisvaliokunta tekee muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat suositukset hallitukselle perustuen toimitusjohtajan arviointiin ja ehdotukseen, jotka palkitsemisvaliokunta on tarkistanut.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassaolevista kannustimista.

Aiemmin johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Lisäksi Ohjelmistot-segmentin johtaja Markku Myllylä on oikeutettu erilliseen bonusjärjestelyyn, jonka perusteella hän voi saada enintään 60 000 euroa ja 60 000 ylimääräistä osake-optiota (niiden optio-oikeuksien lisäksi, jotka hänellä tällä hetkellä on), mikäli Optomed Software Oy saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet.

Nykyinen konsernitasoinen johtoryhmä on perustettu vuonna 2019, ja suurin osa Optomedin aiemmasta johdosta ennen vuotta 2019 kuuluu tällä hetkellä Laitteet-segmentin johtoryhmään.

Taulukossa esitetään Optomedin johdon jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) tilikausilta 2018, 2017 ja 2016 maksetut palkkiot ja etuudet:

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kannustimena myönnetyistä optioista.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikausilta 2018, 2017 ja 2016 maksetut palkkiot ja edut:

Eläkkeet

Optomed tarjoaa toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen.

Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, jotka voivat olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta. Yhtiön hallituksen päätöksellä ulkomailla asuville johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota rahana maksettavia eläkejärjestelyjä, jotka vastaavat sitä vakuutusmaksua, mikä vakuutusyhtiölle muutoin maksettaisiin.

Lisäksi yhdellä johtoryhmän jäsenellä on erillinen eläkejärjestely.

Irtisanomisedut

Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Optomed kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, tulee yhtiön maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksena hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaava summa. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla. Lisäksi Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen ilman edellä kuvattuja perusteita.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahdesta kuuteen kuukauden irtisanomisajalla.