Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit, hallituksen jäsenten palkkiot, toimitusjohtajan palkkiot ja muun johtoryhmän palkitseminen.

Viimeksi muokattu: 29.4.2022

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit

Optomed varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiölle palkitsemispolitiikan vuonna 2020. Palkitsemispolitiikassa on kuvattu Optomed Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys.

Yhtiö julkaisee vuosittain erillisen toimielinten palkitsemisraportin, joka kuvaa tarkemmin palkitsemista.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Lukuun ottamatta sitä, mitä jäljempänä on mainittu Petri Salosesta, hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita tilikausilta 2018, 2017 ja 2016. Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
  • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Koko vuosipalkkio maksettiin elokuussa 2021.

Nimi Asema Vuosipalkkio Kokouspalkkio Konsultointipalkkiot Yhteensä
Petri Salonen Puheenjohtaja 36 0 78 114
Xisi Guo Hallituksen jäsen 18 0 0 18
Seppo Mäkinen Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 18 0 0 18
Reijo Tauriainen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 18 2 0 20
Anna Tenstam Hallituksen jäsen 18 0 0 18

Kaikki luvut tuhansissa euroissa.

 

Hallituksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi Yhtiö on nimittänyt Petri Salosen konsultiksi tukemaan Yhtiötä erinäisissä asioissa. Tästä toimesta Petri Saloselle on maksettu kuukausittainen 8 000 euron konsultointipalkkio syyskuusta 2020 lähtien. Aikaisemmin Petri Salonen on toiminut konsulttina Yhtiölle muun muassa listautumiseen, yritysjärjestelyihin, rahoitukseen sekä yrityksen prosessien ja myynnin kehittämiseen liittyen, ja hänelle maksettiin kuukausittainen 1 500 euron konsultointipalkkio 1.1.2017 ja 17.8.2017 välisenä aikana, jonka jälkeen palkkio korotettiin 5 000 euroon marraskuuhun 2018 asti ja 7 000 euroa syyskuuhun 2020 asti. Vuonna 2021 Saloselle maksettiin konsultointipalkkioita 78 tuhatta euroa palkkioiden ollessa edellisenä vuonna 84 tuhatta. Lisäksi hänelle maksettiin 1 tuhatta euroa korvauksena matka- ja muista kuluista vuonna 2021.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin, eikä hallituksen jäsenille ole annettu tai myönnetty palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty eläke-etuuksia.

 

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu 1.3.2020 alkaen 10,000 euron kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja pitkän aikavälin kannustimena myönnetyistä optioista. Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kopsala on myös yhtiön suuri osakkeenomistaja, joten toimitusjohtajan ja yhtiön intressit ovat yhtenäisiä suhteessa Yhtiön osakkeen arvon kehitykseen.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut palkkiot ja edut:

 

Kiinteä vuosipalkka1 Lyhyen aikavälin kannustin Osakeperusteiset maksut Yhteensä
Toimitusjohtaja 128 0 0 128

Kaikki luvut tuhansissa euroissa
1) sisältää luontaisedut

Optomed tarjoaa toimitusjohtajalle vain lakisääteisen työeläkkeen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Optomed kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, tulee Yhtiön maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksena hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaava summa. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Hallitus tilikauden alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2021. Kriteerit liittyivät liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen sekä tiettyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kriteerien saavuttamisen perusteella vuodelta 2021 maksetaan toimitusjohtajalle lyhyen aikavälin kannustimina 9,000 euroa. Maksu suoritetaan vuonna 2022.

 

Pitkänaikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2021 palkitseminen on koostunut täysin lyhyen aikavälin- ja kiinteästä palkitsemisesta. Lisäksi Seppo Kopsalalla on 60 000 optiota joista 40 000 on annettu optio-ohjelma 2015:n ja 20 000 optio-ohjelma 2017 alla. Optioiden merkintähinnat ovat 3,5 euroa ja merkintäaika 1.7.2020–1.7.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde Konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli Konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä pääsäännöstä.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2021 johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimista.

 

Lyhyen aikavälin kannustin

Vuonna 2021 johtoryhmällä oli voimassa hallituksen hyväksymä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustuen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamisesta vuonna 2021 johtoryhmälle toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksetaan yhteensä 36,000 euroa. Maksu suoritetaan vuoden 2022 aikana.

 

Osakeperusteiset maksut

Johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Optioiden merkintähinnat vaihtelevat 3,50 – 5,00 euron välillä ja merkintäajat sijoittuvat välille 1.7.2020 – 31.12.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan työpanosta koskeva konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä säännöstä. Johtoryhmän palkkioista päättää Yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtaja valmistele ehdotuksen palkitsemisvaliokunnalle.

Seuraavassa taulukossa esitetään Optomed Oyj:n johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) 2019, 2020 ja 2021 maksetut palkkiot ja etuudet:

  2021 2020 2019
tuhatta euroa      
Palkat, palkkiot ja etuudet 618 671 576
Lyhyen aikavälin kannustimet 22 60 75
Osakeperusteiset maksut 344 249 163
Lisäeläkemaksut 31 31 10
Yhteensä 1 015 1011 824

 

Optomed tarjoaa johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, jotka voivat olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta. Yhtiön hallituksen päätöksellä ulkomailla asuville johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota rahana maksettavia eläkejärjestelyjä, jotka vastaavat sitä vakuutusmaksua, mikä vakuutusyhtiölle muutoin maksettaisiin. Lisäksi yhdellä johtoryhmän jäsenellä on erillinen eläkejärjestely.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahdesta kuuteen kuukauden irtisanomisajalla. Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.