Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit, hallituksen jäsenten palkkiot, toimitusjohtajan palkkiot ja muun johtoryhmän palkitseminen.

Viimeksi muokattu: 11.3.2024

Palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportit

Optomed varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiölle palkitsemispolitiikan vuonna 2020. Palkitsemispolitiikassa on kuvattu Optomed Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys.

Yhtiö julkaisee vuosittain erillisen toimielinten palkitsemisraportin, joka kuvaa tarkemmin palkitsemista.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosi palkkiot seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
  • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Vuonna 2023 kokonaispalkitseminen oli seuraava:

 

Nimi Asema Vuosipalkkio Kokouspalkkio Konsultointipalkkiot Yhteensä
Petri Salonen Hallituksen Puheenjohtaja 36 0 78 114
Catherine Calarco Hallituksen jäsen 18 1 0 19
Mars Duan Hallituksen jäsen 10.5.2023 saakka 0 0 0 0
Seppo Mäkinen Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 18 1 0 19
Reijo Tauriainen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 18 1 0 19
Anna Tenstam Hallituksen jäsen 18 1 0 19
Ty Lee Hallituksen jäsen 18 1 0 19


Kaikki luvut tuhansissa euroissa.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi Yhtiö on nimittänyt Petri Salosen konsultiksi tukemaan Yhtiötä erinäisissä asioissa. Tästä toimesta Petri Saloselle on maksettu kuukausittainen 8 000 euron konsultointipalkkio syyskuusta 2020 lähtien. Vuonna 2023 Saloselle maksettiin konsultointipalkkioita 78 tuhatta euroa palkkioiden ollessa edellisenä vuonna 78 tuhatta. Salosen vuoden 2023 konsultointipalkkiot sisältävät arvonlisäveron. Lisäksi hänelle maksettiin 5 (2) tuhatta euroa korvauksena matka- ja muista kuluista vuonna 2023. Konsultointisuhteeseen ei kuulu luontaisetuja tai muuttuvaa palkitsemista.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin, eikä hallituksen jäsenille ole annettu tai myönnetty palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty eläke-etuuksia.

 

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti kiinteästä 17,200 euron kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista, sekä muuttuvasta osasta eli lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Kiinteään kuukausipalkkaan luetaan mukaan mahdolliset luontaisedut. Optomedin hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta vuosittain palkitsemispolitiikan puitteissa ja hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Seuraavassa taulukossa esitetään maksuperusteisesti toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 maksetut palkkiot ja edut:

 

Kiinteä vuosipalkka1 Lyhyen aikavälin kannustin Osakeperusteiset maksut Yhteensä
Seppo Kopsala, toimitusjohtaja 30.9.2023 saakka 129² 0 0 129
Juho Himberg, toimitusjohtaja 1.10.2023 alkaen 52 0 0 52
Yhteensä 181 0 0 181


Kaikki luvut tuhansissa euroissa
1) sisältää luontaisedut

Optomed tarjoaa toimitusjohtajalle vain lakisääteisen työeläkkeen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Optomed kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, tulee Yhtiön maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksena hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaava summa. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Vuonna 2023 kiinteiden palkanosuuksien osuus oli 100% ja muuttuvien 0%. Juho Himberg aloitti Optomedin toimitusjohtajana 1.10.2023, joten hänelle maksettiin palkkaa kolmelta kuukaudelta vuonna 2023. Toimitusjohtaja on oikeutettu vuodesta 2024 alkaen sekä osakepalkkiojärjestelmään että lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäksi hän on oikeutettu lisäeläkkeeseen ja henkilöriskivakuutukseen 2024 alkaen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Hallitus on suosittanut, että toimitusjohtaja omistaa Optomedin osakkeita 50% vuotuisen bruttopalkan arvosta.

Vuodelle 2023 asetetun lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansainta-mahdollisuus ja suoritusmittarit:

Mittari Mittarin painoarvo (%) Toteutuma mittausskaalalla Ansaintamahdollisuus yhteensä

(prosenttia kiinteästä vuosipalkasta)

Toteutuma yhteensä
Liikevaihdon kasvu 52% 8%
FDA-hyväksyntä ja siihen suoraan liittyvät myyntitavoitteet 25% Ei saavutettu tilikauden aikana Maksimi ansaintamahdollisuus: 58% EUR 4 125
Strategisten projektien / tavoitteiden toteutumiseen perustuvia mittareita 23% 15%

 

Pitkänaikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2023 toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut täysin lyhyen aikavälin kannustimista ja kiinteästä palkitsemisesta. Uusista pitkän aikavälin ohjelmista ei päätetty eikä vanhojen ohjelmien perusteella tehty maksuja.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2023 johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimista.

Lyhyen aikavälin kannustin

Vuonna 2023 johtoryhmällä oli voimassa hallituksen hyväksymä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä jonka tavoitteet ja painotukset olivat identtiset toimitusjohtajan järjestelmän kanssa. Tavoitteiden saavuttamisesta vuoden 2023 aikana johtoryhmälle toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksetaan yhteensä 16500 euroa.

Osakeperusteiset maksut

Johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Optioiden merkintähinnat vaihtelevat 3,50 – 5,00 euron välillä ja merkintäajat sijoittuvat välille 2024 – 2027. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan työpanosta koskeva konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä säännöstä. Johtoryhmän palkkioista päättää Yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtaja valmistele ehdotuksen palkitsemisvaliokunnalle.

Seuraavassa taulukossa esitetään Optomed Oyj:n johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) 2020, 2021 ja 2022 maksetut palkkiot ja etuudet:

  2023 2022 2021
tuhatta euroa      
Palkat, palkkiot ja etuudet 377 601 618
Lyhyen aikavälin kannustimet 0 32 22
Osakeperusteiset maksut 52 124 344
Lisäeläkemaksut 0 26 31
Yhteensä 429 783 1 015

 

Optomed tarjoaa johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä vuodesta 2024.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahdesta kuuteen kuukauden irtisanomisajalla. Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.