Lähipiiriliiketoimet

Viimeksi muokattu: 21.11.2019

Lähipiiriliiketoimet

Suomen Hallinnointikoodin mukaisesti Optomed Oyj:n tulee määritellä periaatteet lähipiiriliiketoimien arvioinnille ja seurannalle. Yhtiö pitää luetteloa lähipiiristä.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt sekä Yhtiön tietyt suuret osakkeenomistajat kuten Halma Ventures Limited ja Cenova Capital (China) (Alnair Investments, Cenova China Healthcare Fund IV sekä Shanghai Cenova Innovation Venture fund ovat Cenova Capital:in (China) määräysvallassa). Lähipiiriin kuuluvat myös avainjohtohenkilöt sekä heidän läheiset perheenjäsenensä sekä näiden henkilöiden määräysvallassa olevat yhteisöt. Optomedin avainjohtohenkilöihin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Liiketoimet tehdään markkinaehdoin ja asianmukaiset päätökset tehdään yhtiönhyväksymisohjeiden ja vakiintuneiden päätöksentekoa koskevien rajoitusten mukaisesti.

Yhtiön talous- ja valvontatoiminto valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontamenettelyä ja raportoi lähipiiriliiketoimista neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle.  Suomen osakeyhtiölain (624/2006, sellaisena kuin se on muutettuna) nojalla Yhtiön hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai jotka on tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin. Yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoimia koskevat tiedot julkistetaan vuosittain yhtiönkonsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö julkaisee lähipiiriliiketoimet sovellettavan lainsäädännön ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen edellyttämässä laajuudessa.