Yritysvastuu

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat (Environment, Social and Governance, ESG) ovat erottamaton osa Optomedin liiketoimintaa.

Viimeksi muokattu: 27.4.2022

Yhtiö on edelleen melko pieni, minkä vuoksi johdolla on mahdollisuus ottaa ESG-asiat tehokkaasti huomioon. Yhtiö on tunnistanut valmistusprosessinsa yhdeksi olennaisimmista vastuullisuuden osa-alueista ja keskeisimmät vastuullisuusriskit liittyvät valmistustoimintaan. Vastuullisuuskysymykset on tämän vuoksi otettu huomioon valmistukseen liittyvässä päätöksenteossa. Tällä hetkellä Optomedin laitteita valmistaa New Yorkin pörssiin (NYSE) listattu EMS-kumppani, joka noudattaa tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia omassa raportoinnissaan. Tämä tuo Optomedille läpinäkyvyyttä ja varmuutta siitä, että vastuullisuuskysymykset on otettu huomioon yhtiön laitteiden valmistuksessa.

Optomed on ottanut käyttöön hallintorakenteen, jota Helsingin pörssin päälistalla olevilta yhtiöiltä edellytetään, useita uusia vastuullisuutta tukevia toimintaperiaatteita, kuten yhtiön hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct) sekä rikkomusepäilyistä ilmoittamisen (whistleblowing) käytäntöjä, joita yhtiön jokaisen työntekijän odotetaan noudattavan. Yhtiön toimintaperiaatteet painottavat rahanpesun torjuntaan ja korruption vastaiseen (anti-bribery & corruption, ABC) toimintaan liittyviä käytäntöjä, sillä niiden arvioidaan olevan äärimmäisen tärkeitä Optomedin liiketoiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi. Yhtiön hallintoa on vahvistettu merkittävästi ja hallitukseen sekä tarkastusvaliokuntaan tehdyillä uusilla henkilövalinnoilla on saatu uutta osaamista yhtiöön.

Hallinnointijärjestelmä on kuvattu kokonaisuudessaan Optomedin julkaisemassa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Terveysteknologia on säädelty toimiala, mikä vaikuttaa myös yhtiön valitsemaan huolelliseen lähestymistapaan vastuullisuuskysymyksissä. Optomed noudattaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaa direktiiviä (RoHS-direktiivi), kemikaalien rekisteröinti- ja lupamenettelyä koskevaa asetusta (REACH-asetus), konfliktialueiden mineraaleja koskevaa sääntelyä sekä kaikkia sovellettavissa olevia yksityisyyden ja kuluttajansuojaa sekä tuoteturvallisuutta koskevia määräyksiä. Optomedin lääkinnällisiä laitteita koskevien määräysten noudattamista valvoo säännöllisesti myös ulkopuolinen valvoja.

Optomed ei vielä julkaise erillistä yritysvastuuraporttia.