Yhtiöjärjestys

Viimeksi muokattu: 17.5.2023

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Optomed Oyj, englanniksi Optomed Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on lääketieteellisten ja terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien palveluiden kehitys, valmistus, myynti, markkinointi, alihankinta, koulutus, konsultointi, projektityö, jälleenmyynti sekä niihin liittyvä ylläpito. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

3 §  OSAKKEET

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §  HALLITUS

Yhtiön hallitus koostuu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

6 §  TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä tai Espoossa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

8. hallituksen jäsenet, sekä
9. tilintarkastaja; sekä

käsitellään:

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.