Riskienhallinta

Optomedin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian toteuttaminen ja tukea yrityksen strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Viimeksi muokattu: 29.4.2022

Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa systemaattisesti tavoitteisiin liittyvät epävarmuustekijät, riskit ja mahdollisuudet sekä arvioida ja hallita tunnistettuja riskejä tehokkaasti. Siksi riskienhallinta on olennainen osa Optomedin johtamisjärjestelmää.

Johtoryhmä seuraa jatkuvasti riskienhallintaprosessin toteutusta ja raportoi siitä yhtiön hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan ja valvoo riskienhallinnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja varmistaa, että riskienhallintapolitiikkaa ja -prosessia toteutetaan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja toiminnoissa. Segmentti- ja tukitoimintojen johtajat ovat vastuussa omiin alueisiinsa liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallitsemisesta, seuraamisesta ja raportoinnista.

Optomed on tunnistanut seuraavat riskikategoriat:

  • Strategiset riskit ovat riskejä, joihin vaikuttavat tai ne syntyvät Optomedin liiketoimintaan liittyvistä strategisista päätöksistä. Strategisten riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa toimenpiteet, joita vaaditaan tavoitteiden saavuttamiseksi hallittavissa olevia riskejä ottamalla.
  • Operatiiviset riskit ovat merkittäviä riskejä, jotka vaikuttavat Optomedin kykyyn toteuttaa strategian mukaiset suunnitelmansa. Tavoitteena on välttää tai vähentää operatiivisia riskejä siinä määrin, että toimenpiteiden kustannukset ovat kohtuullisia suhteessa riskin merkittävyyteen.
  • Rahoitusriskeihin kuuluvat mm. taloudelliseen raportointiin ja arvostukseen liittyvät riskit sekä markkina-, likviditeetti-, valuutta- ja luottoriskit.
  • Compliance-riskit liittyvät lakien ja säännösten noudattamiseen.

 

Sisäinen valvonta

Optomedin sisäisen valvonnan viitekehyksen tavoitteena on tarjota kohtuullinen varmuus liittyen seuraaviin alueisiin:

  • Optomedin toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus
  • Operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja varallisuuden suojaaminen tappioilta
  • Sisäisen ja ulkoisen taloudellisen ja muun kuin taloudellisen raportoinnin luotettavuus, ajantasaisuus ja avoimuus
  • Optomedia koskevien lakien ja asetusten noudattaminen

Optomedin sisäinen valvonta perustuu Treadway-komission sisäisen valvonnan COSO-viitekehykseen. COSO:n sisäinen valvonta on laajalti hyväksytty viitekehys, jota käytetään arvioimaan sisäisen valvonnan tehokkuutta taloudellisen raportoinnin valvonnassa.

Yhtiön hallitus vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden hyväksymisestä ja yhtiön sisäisen valvonnan viitekehyksen tehokkuuden valvonnasta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat sisäisen valvonnan viitekehyksen luomisesta ja toteuttamisesta koko yrityksessä. Segmentti- ja tukitoimintojen johtajat vastaavat sisäisen valvonnan viitekehyksen valvonnasta omilla vastuualueillaan.

Sisäinen tarkastus

Optomedin sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tarjota riippumattomia ja objektiivisia varmennus- ja konsultointipalveluita, joiden tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa ja parantaa Optomedin toimintaa. Sisäinen tarkastus auttaa Optomedia saavuttamaan tavoitteensa tuomalla systemaattisen ja kurinalaisen lähestymistavan hallinnollisten, riskienhallinta- ja valvontaprosessien arviointiin ja parantamiseen.

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on antaa muun muassa riippumattomia arviointeja hallituksen tarkastusvaliokunnalle, johdolle ja ulkopuolisille osapuolille Optomedin hallinnollisten, riskienhallinta- ja valvontaprosessien riittävyydestä ja tehokkuudesta.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.