Hallinto

Optomed on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka on Oulussa. Optomedillä ja sen tytäryhtiöillä on yhteensä noin 100 työntekijää ja toiminta on maailmanlaajuista.

Viimeksi muokattu: 6.4.2022

Hallinto

Optomed on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka on Oulussa. Optomedillä ja sen tytäryhtiöillä on yhteensä noin 100 työntekijää ja toiminta on maailmanlaajuista. Konsernin liiketoimintaa johdetaan kahden raportoitavan segmentin kautta, joita konsernitoiminnot tukevat. Optomed on listautunut Nasdaq Helsingin päälistalle.

Optomedillä on yksitasoinen hallintomalli. Vastuu Optomedin johtamisesta on yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla. Näiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous valitsee hallituksen ja yhtiön tilintarkastajan. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksen pohjalta ja on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön toiminnan ja hallinnon johtamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustaa työssään Optomedin johtoryhmä.

Optomed noudattaa Arvopaperimarkkinayhdists ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (”Koodi”). Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland.fi/. Lisäksi Optomed noudattaa muun muassa Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperi-markkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

Poikkeukset yksittäisistä suosituksista

Optomed ei ole tehnyt poikkeuksia suositusten noudattamisen suhteen.