Hallinto

Viimeksi muokattu: 30.11.2020

Hallinto

Optomed on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka on Oulussa. Optomedillä ja sen tytäryhtiöillä on yhteensä noin 100 työntekijää ja toiminta on maailmanlaajuista. Konsernin liiketoimintaa johdetaan kahden raportoitavan segmentin kautta, joita konsernitoiminnot tukevat. Optomed on listautunut Nasdaq Helsingin päälistalle.

Optomedillä on yksitasoinen hallintomalli. Vastuu Optomedin johtamisesta on yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla. Näiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous valitsee hallituksen ja yhtiön tilintarkastajan. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksen pohjalta ja on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön toiminnan ja hallinnon johtamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustaa työssään Optomedin johtoryhmä.

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed Oyj (”Optomed” tai ”yhtiö”) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdists ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (”Koodi”). Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland.fi/. Lisäksi Optomed noudattaa muun muassa Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperi-markkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

Poikkeukset yksittäisistä suosituksista

Vuonna 2019 Optomedin hallituksessa ei ollut yhtään naisjäsentä. Yhtiö kuitenkin listautui vasta joulukuussa 2019, joten Koodi ei soveltunut yhtiöön vuoden 2019 hallitusta valittaessa. Vuoden 2020 hallituksessa on jäseninä kumpaakin sukupuolta.