Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2022

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-maaliskuu 2022

 

Tammi – maaliskuu 2022

  • Liikevaihto laski 18,5 prosenttia 3,2 (3,9) miljoonaan euroon
  • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 26,5 prosenttia, 1,1 (1,4) miljoonaan euroon
  • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 13,9 prosenttia, 2,2 (2,5) miljoonaan euroon vahvaan vertailukauteen verrattuna
  • Käyttökate oli -937 (-315) tuhatta ollen -29,2 (-8,0) prosenttia liikevaihdosta
  • Laitteet-segmentin liikevaihto laski Kiinassa yli 90 %, kun taas muilla markkinoilla liikevaihto kasvoi yli 50 %. Pääsyy laskuun liikevaihdon laskuun Kiinassa johtui helmikuussa raportoiduista muutoksista
  • Optomed julkaisi tuloksia Yhdysvalloissa toteutetusta prospektiivisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit.

Avainluvut

 

Tuhatta euroa 1–3/2022 1-3/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 3 214 3 944 -18,5% 14 850
Bruttotulos * 2 190 2 577 -15,0% 10 558
Bruttokateprosentti *, % 68,1% 65,3 % 71,1 %
Käyttökate -937 -315 -197,9% -2 002
Käyttökateprosentti *, % -29,2% -8,0 % -13,5 %
Oikaistu käyttökate * -937 -315 -197,9% -2 002
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -29,2% -8,0 % -13,5 %
Liiketulos -1 461 -851 -71,7% -4 780
Liiketulosprosentti *, % -45,4% -21,6 % -32,2 %
Oikaistu liiketulos * -1 461 -851 -71,7% -4 780
Oikaistu Liikevoittomarginaali *, % -45,4% -21,6 % -32,2 %
Nettotulos -1 370 -616 -122,5% -4 249
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,10 -0,05 -101,6% -0,32
Liiketoiminnan Nettorahavirta -688 -257 -75,4% -2 940
Nettovelka 1 821 -3 416 -153,3% 213
Nettovelka / oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
-0,7 7,2 -0,1
Omavaraisuusaste * 57,9% 64,2 % 58,8 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 376 479 -21,4% 1 773
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 209 149 40,1% 511
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 585 628 -6,8% 2 284

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Merkittäviä kasvuodotuksia Yhdysvaltain markkinalla, Kiinan markkina edelleen vaikeasti ennustettava. Seulonta- ja tekoälyratkaisujen kysyntä on globaalisti selvässä kasvussa. Ensimmäisestä vuosipuoliskosta tulossa heikko, toinen vuosipuolisko näyttää vahvalta.

Liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 18,5 prosenttia. Merkittävin syy liikevaihdon laskuun oli vähäinen laitemyynti Kiinan markkinalle verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi uusia merkittäviä ohjelmistoratkaisujen toimituksia ei osunut neljännekselle. Koronatilanteen heikentyminen ja siitä seuranneet laajat rajoitustoimenpiteet vaikeuttivat merkittävästi myynti- ja markkinointityötä sekä uusien jakelukanavien rakentamista Kiinassa. Lisäksi Ukrainassa käynnistynyt sota vaikuttaa tällä hetkellä jossain määrin negatiivisesti molempien segmenttien liiketoimintaan. Sodan vaikutuksen koko vuoden liikevaihtoomme odotetaan olevan kuitenkin suhteellisen vähäistä.

Vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli Yhdysvalloissa toteutetun Aurora-AEYE tuotteemme kliinisen tutkimuksen valmistuminen ja siitä saatujen tulosten julkaiseminen. Tutkimuksen toteutti Optomedin strateginen tekoälykumppani AEYE Health, joka vastaa myös ratkaisun FDA-myyntiluvan hakemusprosessista. Olimme erittäin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin, mitkä näkemyksemme mukaan mahdollistavat etenemisen kohti FDA-myyntilupaa. Tämä on seuraava strateginen päätavoitteemme. Diabeettisen retinopatian seulontamarkkinan murros Yhdysvalloissa on uuden korvattavuuskoodin (CPT 92229) myötä nyt alkamassa, ja Optomed tulee FDA-lupaprosessin onnistuessa olemaan ainutlaatuisessa asemassa tässä markkinamurroksessa. Optomedin tekoälyratkaisuliiketoimintamalli tulee Yhdysvalloissa olemaan kuukausilaskutteinen, jatkuvaan tulovirtaan perustuva ansaintamalli, ja yhtiö tulee tavoittelemaan siellä merkittävää osuutta diabeettisen retinopatian seulontamarkkinasta.

Markkinat Yhdysvalloissa, Länsi-Euroopassa ja Aasiassa (pois lukien Kiina), jatkoivat kuitenkin positiivista kehitystään. Seulonnan ohjelmistoratkaisujen sekä tekoälyratkaisujen kysyntä on viimeisen puolen vuoden aikana kääntynyt selkeään kasvuun. Optomedilla on tällä hetkellä eri puolilla maailmaa useita uusia pilotteja ja myyntiprojekteja, joiden odotetaan tulevaisuudessa materialisoituvan merkittäviksi ratkaisutoimituksiksi, sisältäen sekä laitteita että ohjelmistoja. Näemme tämän positiivisen kehityksen yhtenä merkkinä yleisestä markkinan elpymisestä koronapandemiasta.

Kiinan laitemyynnin vähentymisestä johtuen ensimmäisestä vuosipuoliskosta on tulossa heikko, mutta toisesta vuosipuoliskosta alkaen kasvunäkymä näyttää erityisesti Yhdysvaltain ja muiden länsimarkkinoiden positiivisen kehitystrendin vuoksi vahvalta. Lisäksi vuosia kestäneet merkittävät kehitysprojektimme tulevat pääosin valmistumaan vuoden loppuun mennessä.  Optomedin tavoitteena onkin esitellä uusia tuotteita markkinoille sekä vuonna 2022 että 2023. Tämä tulee osaltaan näkymään myös aikaisempaa pienempinä tuotekehityskuluina toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja uusien tuotteiden odotetaan myös merkittävästi kiihdyttävän yhtiön liikevaihdon kasvua tulevina vuosina. Priorisoimme tällä hetkellä voimakkaasti Aurora AEYE -ratkaisumme kehitystyötä, mikä johtaa tänä vuonna hieman normaalitasoa alhaisempaan muista ohjelmistoprojektien toimituksista saatavaan liikevaihtoon.

Seppo Kopsala,
Toimitusjohtaja

 

Vuoden 2022 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 5.5.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 924 665 869#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Tammi – maaliskuu 2022

Tammi-maaliskuussa 2022 konsernin liikevaihto laski 18,5 prosenttia ollen 3 214 (3 944) tuhatta euroa. Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli aikaisemmin ilmoitetut muutokset Kiinan markkinassa, jotka vaikuttivat negatiivisesti kameramyyntiin. Kiinan tilannetta kompensoi osittain länsimarkkinoiden, erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltain hyvä kasvu. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 26,5 %, Liikevaihto laski Kiinassa yli 90 %, kun taas muilla markkinoilla liikevaihto kasvoi yli 50 %.   Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 13,9 prosenttia verrattuna vahvaan vertailukauteen. Liikevaihdon muutosta tasoitti vakiintunut toistuva liiketoiminnasta nykyisiltä asiakkailta.

Bruttokateprosentti oli 68,1 prosenttia (65,3 prosenttia). Yhtiön muut liiketoiminnan tuotot olivat 36 tuhatta (82) tammi-maaliskuussa. Tammi-maaliskuussa 2022 bruttokateprosentti olisi ollut 67,0 (63,3) ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

Tammi-maaliskuun 2022 käyttökate oli -937 (-315) tuhatta euroa. Suurin syy käyttökatteen negatiiviseen kehitykseen vuoteen 2021 verrattuna oli alentunut liikevaihto.

Tammi-maaliskuun 2022 nettorahoituskulut olivat 71 (216) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Tammi – maaliskuu 2022

Tammi-maaliskuun 2022 liiketoiminnan nettorahavirta oli -688 (-257) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -859  (-557) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -622 (-71) tuhatta euroa.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 4 630 (9 767) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat 1 821 (-3 416) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 115 (3 689) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

 

Laitteet-segmentti 

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 1-3/2022 1–3/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 1 065 1 447 -26,5 % 5 839
Bruttotulos * 641 842 -23,9 % 4 139
Bruttokateprosentti, % * 60,2 % 58,2 % 70,9 %
Käyttökate -499 -231 -116,3 % -1 014
Käyttökateprosentti, % * -46,9 % -15,9 % -17,4 %
Liiketulos -864 -615 -40,6 % -3 182
Liiketulosprosentti, % * -81,1 % -42,5 % -54,5 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Tammi – maaliskuu 2022

Tammi-maaliskuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 26,5 prosenttia ollen 1 065 (1 447) tuhatta euroa. Liikevaihdon lasku johtui aiemmin helmikuussa ilmoitetuista muutoksista, jotka vaikuttivat kameramyyntiin Kiinassa. Myynnin kasvu länsimarkkinoilla, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa kompensoi osittain Kiinan negatiivista vaikutusta. Liikevaihto laski Kiinassa yli 90 %, kun taas muilla markkinoilla liikevaihto kasvoi yli 50 %. Kiinan markkina on edelleen vaikeasti ennustettava koronapandemian vuoksi.

Tammi-maaliskuussa 2022 bruttokateprosentti nousi 60,2 prosenttiin edellisen vuoden 58,2 prosentista.

Tammi-maaliskuussa 2022 käyttökate oli -499 (-231) tuhatta euroa eli -46,9 (-15,9) prosenttia liikevaihdosta. Alempi käyttökate johtui pääosin alemmasta liikevaihdosta.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

 

Tuhatta euroa 1-3/2022 1–3/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 2 150 2 497 -13,9 % 9 011
Bruttotulos * 1 549 1 734 -10,7 % 6 420
Bruttokateprosentti, % * 72,0 % 69,5 % 71,2 %
Käyttökate 414 540 -23,3 % 1 855
Käyttökateprosentti, % * 19,3 % 21,6 % 20,6 %
Liiketulos 257 388 -33,7 % 1 247
Liiketulosprosentti, % * 12,0 % 15,5 % 13,8 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Tammi – maaliskuu 2022

Tammi – maaliskuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto  oli 2 150 (2 497) tuhatta euroa ja laski 13,9 prosenttia verrattuna vahvaan vertailukauteen, koska suuria ohjelmistoratkaisujen toimituksia ei osunut neljännekselle. Liikevaihdon muutosta tasoitti jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvu nykyisiltä asiakkailta. Tammi-maaliskuun 2022 bruttokateprosentti oli 72,0 (69,5).

Käyttökate oli 414 (540) tuhatta euroa ja vastaavasti 19,3 (21,6) prosenttia liikevaihdosta. Alempi käyttökate johtui pääosin alemmasta liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT-kulut.

 

Tammi – maaliskuu 2022

Tammi-maaliskuussa 2022 konsernitason operatiiviset kulut olivat 853 (624) tuhatta euroa. Kasvu johtuu pääasiassa konsernin markkinointitoiminnon vahvistamisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa.

 

31.3.2022 31.3.2021
Laitteet 53 57
Ohjelmistot 45 40
Konserni 23 18
Yhteensä 121 114

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2021. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2021. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.5.2022 Espoossa osoitteessa Life Science Center, Keilaranta 16 B, 02150. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 14.4.2022 klo 10.00 ja päättyvät 3.5.2022 klo 16.00. Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokouskutsu ja lisätietoja on saatavissa osoitteessa https://www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022/.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 406 217 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 4.3.2022 julkaistussa vuoden 2021 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

 

Liputusilmoitukset

26.1.2022 BIAM:in osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,31 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2022 taloudellinen raportointi

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022, 4.8.2022
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022, 3.11.2022

 

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja
Puhelin: +46 702 59 57 89
Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja seulontaohjelmistojen tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa useiden sairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomedillä on toimistot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja yrityksen tuotteita myydään eri kanavien kautta yli 60 eri maassa.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-3/2021 2021
Liikevaihto 3 214 3 944 14 850
Liiketoiminnan muut tuotot 36 82 810
Materiaalit ja palvelut -1 061 -1 449 -5 102
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 243 -2 148 -8 702
Poistot ja arvonalentumiset -524 -536 -2 778
Liiketoiminnan muut kulut -884 -744 -3 858
Liiketulos -1 461 -851 -4 780
 
Rahoitustuotot 116 239 715
Rahoituskulut -45 -23 -263
Nettorahoituskulut 71 216 453
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 390 -635 -4 327
 
Tuloverokulu 20 19 78
Kauden voitto/tappio -1 370 -616 -4 249
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1 370 -616 -4 249
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 591 827 13 326 099 13 441 437
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,10 -0,05 -0,32

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-3/2021 2021
Kauden voitto/tappio -1 370 -616 -4 249
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -77 -78 -253
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -77 -78 -253
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -1 447 -694 -4 502

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
VARAT .
Pitkäaikaiset varat .
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  6 623  5 842  6 338
Asiakassuhteet  1 330  1 552  1 386
Teknologia-omaisuuserä  611  712  636
Muut aineettomat hyödykkeet  358  454  358
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 177  12 816  12 975
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  667  399  433
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 101  1 091  1 205
Laskennalliset verosaamiset  13  11  13
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 959  14 317  14 626
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3 260  2 353 2 936
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 247  4 410 4 631
Rahavarat  4 630  9 767  6 804
Lyhytaikaiset varat yhteensä  12 136  16 530  14 371
     
Varat yhteensä 27 096  30 847  28 998

 

 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  38 579  37 708  38 526
Muuntoero -164  88 -88
Kertyneet voittovarat -21 933 -17 950 -17 721
Tilikauden tappio -1 370 -616 -4 249
Oma pääoma yhteensä  15 696  19 813  17 052
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  3 646  3 299  3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat  1 908  2 336  1 940
Vuokrasopimusvelat  721  699  818
Laskennalliset verovelat  444  521  463
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 719  6 855  7 034
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  705  220  1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  495  193
Vuokrasopimusvelat  392  389  396
Ostovelat ja muut velat 3 391  3 075 3 252
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 682  4 180  4 912
       
Velat yhteensä  11 400  11 034  11 946
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  27 096  30 847  28 998

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 370 -1 370
Muut laajan tuloksen erät
muuntoerot -77 -77
Kauden laaja tulos yhteensä   -77 -1 370 -1 447
Osake optiot  54 37 91
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     54   37 91
 Muut muutokset
Oma pääoma 31.3.2022 80 504 38 579 -164 -23 303  15 696

 

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -616 -616
Muut laajan tuloksen erät
muuntoerot -78 -78
Kauden laaja tulos yhteensä   -78 -616 -694
Osake optiot  237 111 348
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     237   111 348
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 31.3.2021 80 504 37 708 88 -18 566  19 813

 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 249 -4 249
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -253 -253
Kauden laaja tulos yhteensä   -253 -4 249 -4 502
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  1 055 340 1 395
Liiketoimet omistajien   1 055   340 1 395
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 31.12.2021 80 504 38 526 -88 -21 970  17 052

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-3/2021 2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 370 -616 -4 249
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 535 536 2 689
Rahoitustuotot ja -kulut -73 -7 -472
Muut oikaisut 15 89 992
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -893 2 -1 041
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
(lisäys (-) / vähennys (+))
425 -600 -1 409
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) /
vähennys (+))
-303 209 -340
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
(lisäys (+) / vähennys (-))
117 169 -22
Rahavirta ennen rahoituseriä -654 -221 -2 811
Maksetut korot -11 -18 -66
Maksetut muut rahoituskulut -23 -18 -64
Saadut korot 0 0 1
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -688 -257 -2 940
Investointien rahavirrat
Kehittämismenojen aktivointi -542 -436 -2 112
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -317 -121 -462
Investointien nettorahavirta (B) -859 -557 -2 574
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 54 237 1 012
Lainojen nostot 0 0 1 366
Lainojen lyhennykset -574 -189 -327
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -101 -119 -414
Rahoituksen nettorahavirta (C) -622 -71 1 637
Rahavarojen muutos (A+B+C) -2 169 -884 -3 876
Rahavarojen muutos -2 169 -884 -3 876
Rahavarat kauden alussa 6 804 10 608 10 608
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5 43 73
Rahavarat kauden lopussa 4 630 9 767 6 804

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Osavuosikatsauksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2021 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2022 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2021 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa.Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

 

Raportoitavat segmentit

1-3/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 065  2 150 0  3 214
Operatiiviset kulut netto -424 -601 0 -1 025
Kate 641 1 549 0  2 190
Poistot -365 -157 -2 -524
Muut kulut -1 140 -1 135 -853 -3 127
Liiketulos -864 257 -854 -1 461
Rahoituserät 0 0 71 71
Voitto/Tappio ennen verokuluja -864 257 -783 -1 390

 

1-3/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 447  2 494 0  3 944
Operatiiviset kulut netto -605 -762 0 -1 367
Kate 846 1 731 0  2 577
Poistot -384 -152 0 -536
Muut kulut -1 073 -1 194 -624 -2 891
Liiketulos -611 385 -624 -851
Rahoituserät 0 0 216 216
Voitto/Tappio ennen verokuluja -611 385 -409 -635

 

2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 839  9 011 0  14 850
Operatiiviset kulut netto -1 700 -2 592 0 -4 292
Kate 4 139 6 420 0  10 558
Poistot -2 168 -608 -2 -2 778
Muut kulut -5 153 -4 565 -2 843 -12 561
Liiketulos -3 182 1 247 -2 844 -4 780
Rahoituserät 0 0 453 453
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 182 1 247 -2 392 -4 327

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  31.3.2022  31.3.2021  31.12.2021
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 646 3 299 3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat 1 908 2 336 1 940
Vuokrasopimusvelat 721 699 818
Yhteensä  6 275 6 334 6 571
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 705 220 1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 495 193
Vuokrasopimusvelat 392 389 396
Ostovelat 841 686 944
Yhteensä  2 131 1 791 2 604
Rahoitusvelat yhteensä   8 406  8 125 9 175

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski.

Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti.

1 000 euroa Bruttokirjanpito arvo Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.3.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)  1 203 0,50 %  6
Erääntyneet
1-30 päivää  79 1,50 %  1
31-60 päivää  52 4 %  2
61-90 päivää  55 9 %  5
Yli 90 päivää  33 12 %  4
Erityinen tappiovaraus  2 371 30 %  711
Yhteensä  3 792  729

 

Vuosi 2021 sisältää erityisen 715 tuhannen euron luottotappiovarauksen, joka liittyy erääntyneisiin myyntisaataviin pääosin kiinalaiselta asiakkaalta.

1 000 euroa Brutto-kirjanpito-
arvo
Painotettu keskim.

luottotappiovaraus-
prosentti

Luottotappio-
varaus
31.12.2021
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)  1 143 0,5 % 6
Erääntyneet  – 0
1-30 päivää  67 1,5 % 1
31-60 päivää  10 4 % 0
61-90 päivää  2 9 % 0
Yli 90 päivää  40 12 % 5
Erityinen tappiovaraus  2 382 30 % 715
Yhteensä  3 644  727

 

Lue koko Osavuosikatsaus, tammi – maaliskuu 2022 täältä.