Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2020

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus,
tammi-kesäkuu 2020

Huhti–kesäkuu 2020

 • Liikevaihto laski 32,7 prosenttia 2 597 (3 858) tuhanteen euroon
 • Oikaistu käyttökate oli -325 (85) tuhatta ollen -12,5 (2,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti Laitteet-segmentin liikevaihtoon, kun taas Ohjelmistot-segmentti on säästynyt vastaavilta vaikutuksilta
 • Syksyltä 2019 siirtyneet toimitukset merkittävälle kiinalaiselle asiakkaalle käynnistyivät uudelleen kesäkuussa, ja näiden toimitusten odotetaan jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla.
 • Optomed sai kesäkuussa Kiinan lääkintäviranomaisten hyväksynnän (CFDA) uudelle Optomed Smartscope EY80 silmänpohjakameralle. Kamera on suunniteltu vastasyntyneiden silmäseulontaan
 • Yhtiön 29.5.2020 julkaistut näkymät pysyvät ennallaan

 

Tammi–kesäkuu 2020

 • Liikevaihto laski 20,7 prosenttia 5 631 (7 097) tuhanteen euroon
 • Oikaistu käyttökate oli -900 (177) tuhatta vastaten -16,0 (2,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti Laitteet-segmenttiin erityisesti toisella vuosineljänneksellä, kun taas Ohjelmistot-segmentti on suurelta osin säästynyt negatiivisilta vaikutuksilta
 • Liiketoiminnan laajentaminen Yhdysvaltoihin on aloitettu perustamalla maahan tytäryhtiö, sekä palkkaamalla paikallinen johtaja vetämään Yhdysvaltojen liiketoimintaa

Avainluvut

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 Muutos,  % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos, % 2019
Liikevaihto 2,597 3,858 -32,7% 5,631 7,097 -20,7% 14,977
Bruttotulos * 1,907 2,647 -28,0% 3,884 5,165 -24,8% 9,944
Bruttokateprosentti *,  % 73,4% 68,6% 69,0% 72,8% 66,4%
Käyttökate -325 -225 -44,2% -900 -339 -165,8% -335
Käyttökateprosentti *,  % -12,5% -5,8% -16,0% -4,8% -2,2%
Oikaistu käyttökate * -325 85 -483,7% -900 177 -607,6% -196
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % -12,5% 2,2% -16,0% 2,5% -1,3%
Liiketulos -973 -789 -23,3% -2,034 -1,453 -40,0% -2,596
Liiketulosprosentti *,  % -37,5% -20,5% -36,1% -20,5% -17,3%
Oikaistu liiketulos * -973 -479 -103,0% -2,034 -937 -117,0% -2,457
Oikaistu Liikevoittomarginaali *,  % -37,5% -12,4% -36,1% -13,2% -16,4%
Nettotulos -976 -987 1,1% -2,226 -1,561 -42,5% -2,875
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,08 -0,11 24,4% -0,19 -0,17 -8,9% -0,32
Liiketoiminnan Nettorahavirta 107 -770 113,9% -2,814 -1,309 -115,0% 161
Nettovelka -5,165 7,411 -169,7% -5,165 7,411 -169,7% -8,940
Nettovelka / oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
4,1 5,7 4,1 5,7 45,6
Omavaraisuusaste  * 66,0% 31,2% 66,0% 31,2% 57,2%
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 338 401 -15,7% 763 755 1,0% 1,540
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 31 79 -61,0% 121 89 36,0% 234
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 369 480 -23,1% 884 844 4,7% 1,774

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Toimitusjohtajan katsaus

COVID-19 pandemian vaikutukset silmänpohjakamera- ja niihin liittyviin ohjelmistomarkkinoihin olivat toisen vuosineljänneksen aikana odotetun mukaisesti merkittäviä. Terveydenhuollon yksiköt eri puolilla maailmaa ovat siirtäneet ei-kiireellisiä toimenpiteitä, kuten diabeetikoiden silmänpohjakuvauksia ja niihin liittyviä laite- ja ohjelmistohankintoja myöhemmäksi, arviolta vuoden 2020 lopulle tai seuraavalle vuodelle. Tämä vaikuttaa väliaikaisesti Optomedin laitemyyntiin ja osittain myös ohjelmistomyyntiin.

Laitteet-segmentin liikevaihto laski johtuen koronaviruspandemiasta ja erityisesti laitevalmistaja-asiakkaidemme (OEM) toimitusten siirtymisestä myöhäisemmäksi heidän reagoidessaan markkinatilanteeseen pienentämällä omia varastojaan. Myös myynti jälleenmyyntiverkostomme kautta laski hieman edellisvuodesta, mutta on useissa maissa alkanut näyttämään jo elpymisen merkkejä. Kiinan laitemyynti oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta markkina lähti toisen neljänneksen lopulla elpymään ja osoittaa lupaavia merkkejä loppuvuotta kohti. Erityisen ilahduttavaa oli, että viime syksystä saakka tauolla olleet kameratoimitukset merkittävälle kiinalaiselle asiakkaalle käynnistyivät uudelleen kesäkuussa, ja heidän aiemmin lykkäämiensä suurien tilausten odotetaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi saimme toisen vuosineljänneksen aikana Kiinan CFDA-rekisteröinnin uudelle EY80 optiikkamoduulillemme, jota käytetään vastasyntyneiden silmänpohjakuvauksiin. Myös tämän tuotteen myynnin odotetaan käynnistyvän Kiinassa toisen vuosipuoliskon aikana.

Ohjelmistot-segmenttimme liiketoiminta jatkui edelleen tasaisen varmana. Yhtiön pitkäaikaiset sopimukset ja jatkuvan tulovirran malli ohjelmistoliiketoiminnassa ovat osoittautumassa erityisen vahvaksi myös vallitsevassa, haastavassa markkinatilanteessa. Segmentin liikevaihto kasvoi siitäkin huolimatta, että useat yhtiön terveydenhuollon asiakkaat ovat siirtäneet merkittävän määrän potilasaikoja ja -toimenpiteitä loppuvuoteen 2020 sekä vuodelle 2021.

Meille merkittävät, strategiamme mukaiset hankkeet etenevät aikataulussa pandemiasta huolimatta. Uudet tuotekehityshankkeet ja kliiniset tutkimukset etenevät suunnitellusti, ja Yhdysvaltojen liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön joustava toimintamalli ja vuosineljänneksen aikana toteutetut kassavirtaa tukevat toimenpiteet ovat osoittautuneet toimiviksi. Yhdessä hyvää suorituskykyä jatkavan ohjelmistoliiketoiminnan kanssa tämä on mahdollistanut operatiivisen kassavirran ja yhtiön kassavarojen säilymisen hyvällä tasolla myös nykyisessä, poikkeuksellisen haastavassa toimintaympäristössä.

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pyrimme varmistamaan henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin maailmanlaajuisen COVID-19 kriisin keskellä. Etätyöt sekä siirtyminen digitaaliseen myyntiin, markkinointiin ja koulutukseen sujui erityisen hyvin ja iso kiitos tästä kuuluu työntekijöillemme sekä heidän joustavuudelleen ja sopeutumiskyvylleen tässä haastavassa tilanteessa. Kokonaisuudessaan olemme erittäin tyytyväisiä varsinkin Ohjelmistot-segmenttimme suorituskykyyn vallitsevassa markkinatilanteessa ja uskomme, että myös Laitteet-liiketoimintayksikön osalta markkinan haastavin vaihe on nyt ohitettu. Toisen vuosineljänneksen aikana käynnistämämme säästötoimenpiteet tukevat yhtiön tulosta ja kassavirtaa. Keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät säilyvät täten positiivisina.

Seppo Kopsala,
toimitusjohtaja

 

Vuoden 2020 näkymät

Jatkamme laajentumista Yhdysvaltoihin ja kasvatamme edelleen kansainvälistä jakelijaverkostoamme. Lisäksi investoimme tällä hetkellä voimakkaasti ensimmäiseen täysin integroituun tekoälykameraan, jonka kaupallistamistoimien arvioidaan alkavan vuonna 2020.

Optomed odottaa liikevaihdon laskevan vuonna 2020.

COVID-19 pandemialla on negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja liiketoimintaan vuonna 2020.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 27.8.2020 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 85626300
SE +46 8 505 218 52
UK +44 20 3321 5273
US +1 646 838 1719
FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 497 407 650#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Huhti-kesäkuu 2020

Liikevaihto laski 32,7 prosenttia ollen 2 597 (3 858) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisena huolimatta koronaviruspandemiasta liikevaihdon laskiessa vain 1,8 prosenttia. Lasku johtui lähinnä transaktiokohtaisesti hinnoteltujen sekä diabeettisen retinopatian seulontojen että muiden tutkimusten lykkäyksistä myöhemmäksi koronavirustilanteesta johtuen. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 59,2 prosenttia. Lasku johtui koronaviruspandemian vaikutuksesta markkinaan, josta johtuen toimialalle ominainen henkilökohtainen myyntityö muuttui enemmän virtuaaliseen suuntaan, sekä laitevalmistaja-asiakkaidemme (OEM) aloittamasta varastojen pienentämisestä. Bruttokateprosentti nousi vertailukauden  68,6 prosentista  73,4 prosenttiin. Yhtiö sai 87 (189) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti vertailukausien bruttokatetta. Vuoden 2020 toisen neljänneksen bruttokate ilman avustuksia olisi ollut 70,0 prosenttia verrattuna 63,7 prosenttiin vuonna 2019. Nousu johtui parantuneesta asiakasjakaumasta ja tuotevalikoimasta.

Käyttökate oli -325 (-225) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -325 (85) tuhatta euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vuoden 2019 toisen neljännekseen pörssilistautumiseen liittyvät kulut, joita oli 310 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2019 verrattuna oli matalampi liikevaihto ja bruttokatemarginaali. Erotusta oikaisee matalammat liiketoiminnan muut kulut, sillä matkustuskulut ovat laskeneet ja ulkopuolisten palvelujen hankintoja on peruttu tai siirretty myöhemmäksi koronaviruspandemian takia. Lisäksi yhtiö toimeenpani koko yhtiötä koskevat osa-aikaiset lomautukset toisen vuosineljänneksen aikana. Toiseen vuosineljännekseen vaikuttivat myös tuotekehitysaktivointien arvonalentumistappiot, yhteensä 150 tuhatta euroa. Liiketulos oli -973 (-789) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -973 (-479) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat -22 (-217) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista. Ensimmäiseen vuosineljännekseen 2020 vaikutti myös vähäisen riskin investointien arvonalentuminen.

Tammi-kesäkuu 2020

Liikevaihto laski 20,7 prosenttia ollen 5 631 (7 097) tuhatta euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisena huolimatta koronaviruspandemiasta ja sen liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan. Liikevaihdon tasaisuus perustuu jatkuvien palveluiden toimitukseen nykyisille asiakkaille. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 44,6 prosenttia. Lasku johtui koronaviruspandemian aiheuttamasta henkilökohtaisen myyntityön rajoittuneisuudesta sairaaloihin ja klinikoille, sekä laitevalmistaja-asiakkaidemme (OEM) aloittamasta varastojen pienentämisestä. Bruttokateprosentti laski vertailukauden 72,8 prosentista 69,0 prosenttiin. Yhtiö sai 89 (478) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti kausien bruttokatetta. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulos olisi ollut 67,4 (66,0) prosenttia ilman saatuja avustuksia. Jäljelle jäävä kasvu johtui parantuneesta asiakasjakaumasta ja tuotevalikoimasta. Yhtiö teki katsauskaudella ennakoivia hankintajärjestelyitä ja osti lisää tärkeimpiä komponentteja tuotannon kapasiteetin varmistamiseksi koronaviruspandemian aikana. Näiden ostojen vaikutus oli pienempi katsauskaudelle verrattuna ensimmäiseen neljännekseen 2020.

Käyttökate oli -900 (-339) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -900 (177) tuhatta euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä 2019 vertailtavuuteen vaikutti listautumiseen liittyvät kulut, joita oli 516 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2019 verrattuna oli alempi liikevaihto ja bruttokatemarginaali, jota osittain kompensoi alemmat liiketoiminnan toimintakulut, johtuen touko-kesäkuussa tapahtuneista lomautuksista, matkustuskulujen alenemisesta ja ulkoisten tapahtumien perumisesta tai siirrosta myöhemmäksi koronaviruspandemian johdosta. Liiketulos oli -2 034 (-1 453) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -2 034 (-937) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat -231 (-147) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Toisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta oli 107 (-770) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -411 (-301) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -92 (2 629). Toinen neljännes 2019 sisältää osakeannin 3,0 miljoonaa euroa.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 11 742 (2 607) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -5 165 (7 411) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 218 (2 684) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 Muutos,  % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos,  % 2019
Liikevaihto 848 2 078 -59,2 % 1 822 3 288 -44,6 % 7 309
Bruttotulos * 543 1 324 -58,9 % 940 2 319 -59,5 % 4 200
Bruttotulosprosentti,  % * 64,1 % 63,7 % 51,6 % 70,5 % 57,5%
Käyttökate -121 148 -181,6 % -542 -85 -534,1 % -408
Käyttökateprosentti *,% -14,2 % 7,1 % -29,7 % -2,6 % -5,6%
Liiketulos -617 -171 -260,5 % -1 375 -811 -69,6 % -1 913
Liiketulosprosentti*, % -72,7 % -8,2 % -75,4 % -24,7 % -26,2%

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Huhti-kesäkuu 2020

Laitteet-segmentin liikevaihto laski 59,2 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Lasku johtui koronaviruspandemian aiheuttamasta henkilökohtaisen myyntityön rajoittuneisuudesta sairaaloihin ja klinikoille,sekä laitevalmistaja-asiakkaidemme (OEM) aloittamasta varastojen pienentämisestä. Ensimmäisiä toipumisen merkkejä nähtiin neljänneksen aikana ensin Kiinassa ja myöhemmin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Myös osassa Euroopan maista kysyntä lisääntyi kvartaalin lopulla. Laitevalmistaja-asiakkaiden (OEM) myynti on keskittynyt Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, missä pandemian vaikutukset ovat jatkuneet edelleen merkittävinä. Kiinassa liikevaihto oli alempi kuin vertailukaudella, mutta myynnin odotetaan kasvavan, kun markkinat toipuvat pandemiasta. Lisäksi aikaisemmin pysähdyksissä olleet toimitukset yhtiön merkittävälle kiinalaiselle asiakkaalle on aloitettu uudelleen ja niiden odotetaan jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla.

Bruttokateprosentti nousi 64,1 prosenttiin edellisen vuoden 63,7 prosentista. Yhtiö sai 71 (189) tuhatta euroa julkisia avustuksia, mikä kasvatti kausien bruttokateprosenttia. Vuoden 2020 toisen neljänneksen bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 55,7 prosenttia verrattuna 54,6 prosenttiin vuonna 2019. Erot johtuivat parantuneesta asiakasjakaumasta ja tuotevalikoimasta.

Käyttökate oli -121 (148) tuhatta euroa eli -14,2 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon ja bruttokateprosen lasku. Käyttökatetta laskua loivensivat pienemmät liiketoiminnan muut kulut, jotka laskivat matkustamisen ja toimialatapahtumien vähenemisestä, lomautuksista aiheutuneista säästöistä sekä tiettyjen kulujen allokoinnista konsernikuluihin.

 

Tammi-kesäkuu 2020

Laitteet-segmentin liikevaihto laski 44,6 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lasku johtui koronaviruspandemiasta.

Bruttokateprosentti laski 51,6 prosenttiin edellisen vuoden 70,5 prosentista. Yhtiö sai vuonna 2020 73 (413) tuhatta euroa julkisia avustuksia. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 47,6 prosenttia verrattuna 47,6 prosenttiin 2019. Yhtiö teki katsauskaudella ennakoivia hankintajärjestelyitä ja osti lisää tärkeimpiä komponentteja tuotannon kapasiteetin varmistamiseksi koronaviruspandemian aikana. Nämä järjestelyt yhdistettynä parantuneeseen asiakas- ja tuotevalikoimaan selittävät muutoksen.

Käyttökate oli -542 (-85) tuhatta euroa eli -29,7 (-2,6) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon lasku. Käyttökatetta paransivat pienemmät liiketoiminnan muut kulut.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

 

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 Muutos,  % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos,  % 2019
Liikevaihto 1,749 1,780 -1,8 % 3,809 3,809 0,0 % 7,668
Bruttotulos * 1,363 1,323 3,0 % 2,944 2,846 3,5 % 5,744
Bruttotulosprosentti,  % * 78,0 % 74,3 % 77,3 % 74,7 % 74.9%
Käyttökate 366 250 46,1 % 847 764 10,9 % 1667
Käyttökateprosentti *,% 20,9 % 14,1 % 22,2 % 20,1 % 21.7%
Liiketulos 213 5 3936,3 % 546 375 45,7 % 909
Liiketulosprosentti*, % 12,2 % 0,3 % 14,3 % 9,9 % 11.9%

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Huhti–kesäkuu 2020

Ohjelmistot-segmentillä oli tasaisen vahva vuosineljännes. Liikevaihto laski hieman ja oli 1 749 (1 780) tuhatta euroa. Koronaviruspandemiasta huolimatta liikevaihto säilyi hyvällä tasolla nykyisten asiakkaiden jatkuvan palveluliikevaihdon ansiosta huolimatta siitä, että eräät sairaalat siirsivät sekä diabeettisen retinopatian- että muita tutkimuksia myöhemmäksi. Uusien silmäseulontaratkaisujen toimitukset ovat toistaiseksi pysähdyksissä. Tilanteen oletetaan muuttuvan loppuvuodesta, kun pandemia helpottaa eri markkina-alueilla. Vuoden 2020 myyntikatteeseen sisältyi 16 tuhatta euroa avustuksia. Käyttökate oli 366 (250) tuhatta euroa eli 20,9 (14,1) prosenttia liikevaihdosta.

 

Tammi–kesäkuu 2020

Ohjelmistot-segmentin liikevaihto pysyi samalla tasolla vuoden 2019 ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihdon kanssa ollen 3 809 (3 809) tuhatta euroa. Bruttokatteeseen sisältyi 16 tuhatta euroa avustuksia, verrattuna 65 tuhanteen euroon vuonna 2019. Käyttökate oli 847 (764) tuhatta euroa eli 22,2 (20,1) prosenttia liikevaihdosta.

 

Orgaaninen kasvu

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sekä konsernin että segmenttien orgaaninen kasvu. Lukuja on oikaistu vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä toteutetun Commit; Oy:n hankinnan osalta sekä Kiinan renminbin ja euron välisien kurssierojen osalta. Commit; Oy muodostaa nykyään Ohjelmistot-segmentin perustan.

 

Orgaaninen kasvu prosenttia 4-6/2020 1-6/2020 2019
Laitteet-segmentti* -58,3% -43,8% -2,4%
Ohjelmistot-segmentti* -1,7% 0,0% 6,9%
Konserni* -31,9% -20,2% 1,5%

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, katso Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja laskelmat

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT kulut, sekä julkisen osakeannin kustannukset.

 

Huhti–kesäkuu 2020

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 570 (623) tuhatta euroa. Vuoden 2019 toinen vuosineljännes sisälsi 310 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Kulujen kasvu ilman listautumiseen liittyviä kuluja oli 257 tuhatta euroa ja kasvuun liittyy sekä johtoryhmän vahvistaminen että markkinoinnin siirtäminen Laitteet-segmentiltä konsernitason kuluihin.

 

Tammi–kesäkuu 2020

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 205 (1 018) tuhatta euroa. Vuoden 2019 ensimmäinen vuosipuolisko sisälsi 703 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Kulujen kasvuun liittyy sekä johtoryhmän vahvistaminen että markkinoinnin siirtäminen Laitteet-segmentiltä konsernitason kuluihin.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

 

6/2020 6/2019 2019
Laitteet 47 56 54
Ohjelmistot 41 42 40
Konsernihallinto 15 8 14
Yhteensä 103 106 108

 

 

Konsernihallinnon henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa yhtiön pörssilistauksen yhteydessä tehdyistä IFRS 8:n mukaisista toimintasegmenttien perustamisista ja niistä johtuvista henkilöstön siirroista segmenteistä konserniin. Muutos selittää myös Laitteet- ja Ohjelmistot-segmenttien henkilökunnan pienenemisen.

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2019. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 11.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Jun Wu valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Anna Tenstam valittiin uutena jäsenenä hallitukseen

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

 

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

 

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 811 000 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 5,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 20.3.2020 julkaistussa vuoden 2019 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Tässä tulosjulkistuksessa yhtiö kuvaa ainoastaan muutokset vuosikertomuksessa julkaistuun kokonaiseen kuvaukseen riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Vuosikertomuksen COVID-19 koronavirus -riski on päivitetty seuraavasti:

 

COVID-19 koronavirus

COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat epävarmoja.

Yhtiön Ohjelmistot-segmentti on pitkälti säästynyt pandemian negatiivisilta vaikutuksilta johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta ja olemassa olevista pitkistä asiakassopimuksista, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemiasta. Terveydenhuoltosektori on keskittynyt pandemian hoitoon ja sen vaikutuksiin, minkä vuoksi muita toimittajatapaamisia ja ostoja on lykätty. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa erityisesti, koska henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat silmänpohjakameramarkkinoille tyypillinen myyntitapa.

Tällä hetkellä Kiinan kansantasavalta ja Aasian ja Tyynenmeren maat näyttävät päässeen pandemian pahimman vaiheen yli. Pandemia kuitenkin vaikuttaa edelleen vahvasti Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja erityisesti Yhdysvalloissa. Tällä on vaikutusta Optomedin liiketoimminan laajentamistoimiin erityisesti Amerikassa. Optomed tunnistaa lisäksi riskin toisesta pandemia-aallosta, mikä voisi aiheuttaa lisärajoituksia maailmanlaajuisesti. Yhtiö on käynnistänyt henkilöstön osa-aikaiset lomautukset ja aloittanut muita kustannussäästötoimenpiteitä suojellakseen nykyistä vahvaa kassatilannetta.

 

Muut tapahtumat

Kiinalainen tytäryhtiö Shanghai Optomed Medical Technology Ltd lakkautettiin vuoden 2020 alussa.

Optomed ilmoitti koronviruspandemiasta johtuvista yt-neuvotteluista 14.4.2020. Noin 50 työntekijää lomautettiin osa-aikaisesti ja vain muutama kokoaikaisesti 90 päivän ajalle. Osa-aikaiset lomautukset koskivat myös johtoryhmää.

Optomed tiedotti 3.6.2020, että yhtiö on saanut Kiinan lääkintälaiteluvan uudelle kameratuotteelle. Tässä uudessa, Optomed Smartscope EY80 -tuotteessa on laajempi, 80-asteen kuvakulma ja se on suunniteltu vastasyntyneiden ja pienten lasten silmänpohjien seulontaan. Tuote on Optomedin käsityksen mukaan ensimmäinen Kiinan viranomaisten hyväksymä silmänpohjakamera vastasyntyneiden silmien kuvaamiseen, jossa tuote ei ole kosketuksessa potilaaseen. Tämä Kiinan lääkintäviranomaisten (CFDA) myöntämä lupa mahdollistaa tuotteen kaupallisten toimenpiteiden aloittamisen Kiinan markkinoilla.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Optomed on neuvotellut kansainvälisen tekoäly-yhtiön kanssa kliinisten tutkimusten aloittamisesta mahdollisen FDA-hyväksynnän saamista varten yhtiöiden yhteistuotteelle. Mikäli kliiniset tutkimukset aloitetaan ja viedään loppuun onnistuneesti, tämä yhteistuote tulee koostumaan Optomedin silmänpohjakamerasta sekä kehittyneestä tekoälyratkaisusta silmänpohjan seulontaa ja analysointia varten.

 

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2020 tulosjulkistukset

25.11.2020        Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

 

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa Optomed työllisti 108 ammattilaista.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate,  %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti,  %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti,  %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti,  %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti,  %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)

 

 

Omavaraisuusaste,  %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Orgaaninen kasvu,  %

 

Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun pois lukien (i) yritysostoista ja – myynneistä johtuva kasvu; ja (ii) valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu. Orgaanisen kasvun eri osatekijät lasketaan seuraavasti:

 

Yritysostot ja -myynnit: Näyttää, kuinka kunkin kauden aikana toteutetut yritysostot ja -myynnit ovat vaikuttaneet raportoituihin liikevaihtoihin. Yritysostojen vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto hankittujen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta samalta kaudelta. Yritysmyyntien vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto myytyjen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta edelliseltä vastaavalta vertailukaudelta.

 

Valuuttakurssien vaihtelut: Näyttää, kuinka muissa valuutoissa kuin eurossa (Konsernin raportointivaluutta) kertyneen liikevaihdon muuntaminen on vaikuttanut raportoituun liikevaihtoon silloin, kun valuuttakursseissa on eroja tarkasteltavana olevan kauden ja vastaavan vertailukauden välillä. Vertailukauden tulot muissa valuutoissa kuin euroissa lasketaan uudelleen käyttäen tarkasteltavana olevan kauden soveltuvaa valuuttakurssia valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusten poistamiseksi kyseiseltä kaudelta.

 

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 2 597 3 858 5 631 7 097 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 87 189 89 478 254
Materiaalit ja palvelut -777 -1 400 -1 836 -2 410 -5 287
Bruttotulos 1 907 2 647 3 884 5 165 9 944
Liiketulos -973 -789 -2 034 -1 453 -2 596
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Listautumiseen liittyvät kustannukset 0 310 0 516 139
Oikaistu liiketulos -973 -479 -2 034 -937 -2 457
Poistot ja arvonalentumiset 648 564 1 134 1 115 2 261
Oikaistu käyttökate -325 85 -900 177 -196

 

 

Konsernin orgaaninen kasvu 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 2 597 3 858 5 631 7 097 14 977
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0 -2 029
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 2 597 3 858 5 631 7 097 12 948
Valuuttakurssien vaikutus 0 -46 0 -43 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 2 597 3 812 5 631 7 054 12 948
Orgaaninen kasvu  % -31,9% -20,2% 10,5%

 

 

Laitteet-segmentin orgaaninen kasvu 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 848 2 078 1 822 3 288 7 309
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 848 2 078 1 822 3 288 7 309
Valuuttakurssien vaikutus 0 -46 0 -43 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 848 2 032 1 822 3 245 7 309
Orgaaninen kasvu  % -58,3% -43,8% -2,4%
Ohjelmistot-segmentin orgaaninen kasvu 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 1 749 1 780 3 809 3 809 7 668
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 1 749 1 780 3 809 3 809 7 668
Valuuttakurssien vaikutus 0 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 1 749 1 780 3 809 3 809 7 668
Orgaaninen kasvu  % -1,7% 0,0% 6,9%

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 2 597 3 858 5 631 7 097 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 87 189 89 478 254
Materiaalit ja palvelut -777 -1 400 -1 836 -2 410 -5 287
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 758 -1 824 -3 674 -3 565 -7 299
Poistot ja arvonalentumiset -648 -564 -1 134 -1 115 -2 261
Liiketoiminnan muut kulut -474 -1 048 -1 110 -1 939 -2 980
Liiketulos -973 -789 -2 034 -1 453 -2 596
Rahoitustuotot 79 -127 154 17 8
Rahoituskulut -102 -90 -386 -163 -365
Nettorahoituskulut -22 -217 -231 -147 -356
Voitto/tappio ennen veroja -996 -1 006 -2 265 -1 600 -2 952
Tuloverokulu 20 19 39 39 76
Kauden voitto/tappio -976 -987 -2 226 -1 561 -2 875
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -976 -987 -2 226 -1 561 -2 875
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 11 696 476 8 935 654 11 696 476 8 935 654 8 935 654
Laimentamaton osakekohtainen tappio  euroa -0,08 -0,11 -0,19 -0,17 -0,32

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Kauden voitto/tappio -976 -987 -2 226 -1 561 -2 875
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot 31 82 40 4 14
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 31 82 40 4 14
Kauden laaja tulos yhteensä -945 -905 -2 186 -1 557 -2 862
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -945 -905 -2 186 -1 557 -2 862

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4 256 4 256
Kehittämismenot 5 273 5 218
Asiakassuhteet 1 719 1 829
Teknologia-omaisuuserä 789 840
Muut aineettomat hyödykkeet 491 540
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 12 528 12 662
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  377 406
Käyttöoikeusomaisuuserät  873 1 075
Laskennalliset verosaamiset  9 8
Pitkäaikaiset varat yhteensä  13 787 14 151
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 850 2 468
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 970 4 125
Rahavarat 11 742 18 866
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 562 24 459
Varat yhteensä 31 349  39 611

 

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80
Ylikurssirahasto 504 504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 341 37 341
Muuntoero 128 89
Kertyneet voittovarat -15 151 -12 500
Tilikauden tappio -2 226 -2 875
Oma pääoma yhteensä 20 676 22 637
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 293 5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat 3 057 2 998
Vuokrasopimusvelat 547 699
Laskennalliset verovelat 578 616
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 476 9 416
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 0 1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat 226 60
Vuokrasopimusvelat 369 414
Ostovelat ja muut velat  2 602 5 317
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 156 7 557
Velat yhteensä 10 673 16 973
Oma pääoma ja velat yhteensä  31 349 39 611

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 226 -2 226
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
40 40
Kauden laaja tulos yhteensä 40 -2 226 -2 186
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti  –  –
Osake-
optiot
 – 225  225
Liiketoimet omistajien

kanssa yhteensä

 – 225  225
Oma pääoma 30.6.2020 80 504 37 341 128 -17 377  20 676

 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19  565  18 549 75 -13 656 5 552
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 561 -1 561
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
4 4
Kauden laaja tulos yhteensä 4 -1 561 -1 561
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 3 000 3 000
Osake-
optiot
 – 219 219
Liiketoimet omistajien

kanssa yhteensä

3 000 219 3 219
Oma pääoma 30.6.2019 19 565 21 549 79 -14 998 7 213

 

 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19  565  18 549 75 -13 656 5 552
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 817 -2 875
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
14 14
Kauden laaja tulos yhteensä 14 -2 875 -2 861
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 61 -61 18 792  694  19 486
Osake-
optiot
 – 461 461
Liiketoimet omistajien

kanssa yhteensä

61 -61 18 792 1 155 19 947
Oma pääoma 31.12.2019 80 504 37 341 89 -15 376 22 637

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -976 -987 -2 226 -1 561 -2 875
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 648 564 1 134 1 115 2 261
Rahoitustuotot ja -kulut 22 210 231 134 356
Muut oikaisut 51 179 98 256 466
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -254 -33 -763 -57 207
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 704 -838 1 237 -951 -783
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -86 -379 -389 -864 -1 346
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -226 552 -2 668 704 2 396
Rahavirta ennen rahoituseriä 139 -698 -2 582 -1 168 475
Maksetut korot -11 -46 -39 -84 -202
Maksetut muut rahoituskulut -88 -32 -347 -64 -136
Saadut korot 67 6 154 7 24
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 107 -770 -2 814 -1 309 161
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -346 -248 -654 -587 -1 175
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -65 -53 -112 -127 -261
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla 0 0 0 0 1
Investointien nettorahavirta (B) -411 -301 -766 -713 -1 434
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 0 3 000 0 3 000 23 000
Osakeannin transaktiokulut 0 0 0 0 -4 208
Lainojen nostot 6 -175 -174 -3 176
Lainojen lyhennykset 0 -107 -3 173 -190 -460
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -98 -95 -197 -191 -385
Rahoituksen nettorahavirta (C) -92 2 629 -3 544 2 628 18 123
Rahavarojen muutos -397 1 546 -7 124 606 16 849
Rahavarat kauden alussa 12 145 1 066 18 866 2 000 2 000
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -6 -5 -0 1 17
Rahavarat kauden lopussa 11 742 2 607 11 742 2 607 18 866

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”),  joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö,  jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2019 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2020 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta    

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2019 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 30.6.2020 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty  joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän 31.12.2019 päättyneen vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia,  jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät                                                                                                                                                                                   

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteita soveltaessaan  ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

4-6/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  848  1 749  –  2 597
Operatiiviset kulut netto -305 -385 0 -690
Kate 543 1 363  –  1 907
Poistot -496 -153 0 -648
Muut kulut -664 -997 -570 -2 232
Liiketulos -617 213 -570 -973
Rahoituserät 0 0 -22 -22
Voitto/Tappio ennen verokuluja -617 213 -593 -996

 

 

4-6/2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  2 078  1 780  3 858
Operatiiviset kulut netto -754 -457 0 -1 211
Kate 1 324 1 323  –  2 647
Poistot -319 -245 0 -564
Muut kulut -1 176 -1 073 -623 -2 872
Liiketulos -171 5 -623 -789
Rahoituserät 0 0 -217 -217
Voitto/Tappio ennen verokuluja -171 5 -840 -1 006

1-6/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 822  3 809  5 631
Operatiiviset kulut netto -883 -864 -1 747
Kate  940  2 944  –  3 884
Poistot -833 -300 -1 134
Muut kulut -1 481 -2 097 -1 205 -4 784
Liiketulos -1 375  546 -1 205 -2 034
Rahoituserät 0 0 -231 -231
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 375  546 -1 437 -2 265

 

1-6/2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  3 288  3 809  7 097
Operatiiviset kulut netto -969 -963 -1 932
Kate  2 319  2 846  –  5 165
Poistot -725 -389 -1 115
Muut kulut -2 405 -2 082 -1 018 -5 504
Liiketulos -811  375 -1 018 -1 453
Rahoituserät 0 0 -147 -147
Voitto/Tappio ennen verokuluja -811  375 -1 164 -1 600

 

2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  7 309  7 668 0  14 977
Operatiiviset kulut netto -3 109 -1 924 0 -5 033
Kate  4 200 5 744  0  9 944
Poistot -1 504 -757 0 -2 261
Muut kulut -4 609 -4 077 -1 593 -10 279
Liiketulos -1 913 909 -1 593 -2 596
Rahoituserät 0 0 -356 -356
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 913 909 -1 949 -2 952

 

Myyntituotot

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Suomi  1 727  1 680  3 743  3 701  7 308
Kiina  355  599  440  1 015  1 795
Muut  515  1 579  1 448  2 381  5 874
Yhteensä  2 597  3 858  5 631  7 097  14 977

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liiketoiminnan muut tuotot 87 189 89 478 254
Yhteensä 87 189 89 478 254
Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista ja käyttöomaisuuden myyntituotoista. Tilikausilla 2019-2020 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta (ent. Tekes). Osa avustuksesta on kirjattu soveltuvin osin kyseisten taseeseen merkittyjen kehittämismenojen vähennyksiksi.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Hankintameno
Alkusaldo 1.1. 1 992 1 729
Liiketoimintojen yhdistäminen 0 0
Lisäykset 111 262
Loppusaldo 31.12. 2 103 1 992
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -1 585 -990
Kauden poistot -141 -595
Loppusaldo 30.6./31.12. -1 726 -1 585
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 406 739
Kirjanpitoarvo 30.6./31.12. 377 406

 

 

Vuokrasopimukset

 

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset 0 378
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 873 1 075
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja ja ne on esitetty omalla rivillään käyttöoikeusomaisuuserissä.

 

 

Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Lyhytaikainen 547 414
Pitkäaikainen 369 699
Yhteensä 916 1 113

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan

 

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

 

30.6.2020

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Liiketoimintojen yhdistäminen  –
Lisäykset  617  –  –  32  650
Loppusaldo 30.6  4 256  8 864  2 222  1 023  891  17 256
 –
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset  –
Alkusaldo 1.1.  – -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot -411 -111 -51 -61 -634
Kauden arvonalentumiset -150 -150
Loppusaldo -3 590 -503 -235 -401 -4 729
 –  –
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
Kirjanpitoarvo 30.6.  4 256 5 273 1 719 789 491 12 528

 

 

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

31.12.2019

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  7 353  2 222  1 023  543  15 397
Liiketoimintojen yhdistäminen  –
Lisäykset  894  –  –  316 1 210
Loppusaldo 31.12  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
 –
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset  –
Alkusaldo 1.1.  – -2 181 -170 -82 -168 -2 601
Kauden poistot -848 -222 -102 -172 -1 344
Loppusaldo -3 029 -392 -184 -340 -3 945
 –  –
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  5 172  2 051  942  376  12 796
Kirjanpitoarvo 31.12  4 256  5 218  1 829  840  519  12 662

 


Rahoitusvarat

Tasearvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

 

1 000 euroa 30.6.2020 2019
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus  461  1 242
Muut myyntisaamiset 1 255 1 655
Myyntisaamiset yhteensä  1 715  2 897
Rahavarat  11 742  18 866
Yhteensä  13 457  21 763

 

Konsernilla ei ollut pitkäaikaisia rahoitusvaroja katsauskauden 2019-2020 päättymispäivinä.

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.6.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 293  5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat 2 831  2 723
Vuokrasopimusvelat 547 699
Etuosakevelka
Yhteensä 6 672  8 800
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 0  1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat 226 60
Vuokrasopimusvelat 369 414
Ostovelat 446  1 667
Yhteensä 1 040 3 907
Rahoitusvelat yhteensä 7 712 12 707

 

Lainoja on uudeelleenjärjestelty vuoden 2020 aikana. Lainoja on lyhennetty ennenaikaisesti 3 173 tuhatta euroa tilikauden aikana.

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen.

 

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.
Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella. Toteumat on laskettu FAS standardien mukaisesti.

Omavaraisuusaste
Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso
30.6.2020 25 % 70,18 % Optomed-konserni
31.12.2019 25 % 57,53 % Optomed-konserni

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
Tammi-kesäkuu 2020 773 467 -30
2019 2 200 1 172 -143

Myynnit ja myyntisaamiset  ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin.

Lisäksi Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista ja matkakulujen korvauksista.

Optomed Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020