Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Optomed Oyj Pörssitiedote  10.5.2023, klo 15.00, Helsinki

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

Optomed Oyj:n 10.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hylätä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Catherine Calarco ja Ty Lee valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
  • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 654 135 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 654 135 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä laskettiin viidestä neljään jäseneen.

 

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

  • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
  • Catherine Calarco
  • Anna Tenstam

 

Palkitsemisvaliokunta

  • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
  • Catherine Calarco
  • Ty Lee

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.