Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote, tammi-joulukuu 2021

Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote,
tammi-joulukuu 2021

Loka – joulukuu 2021

 • Liikevaihto laski 12,1 prosenttia 3 552 (4 041) tuhanteen euroon
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 23,6 prosenttia 1 329 (1 738) tuhanteen euroon, koska vuosineljänneksen aikana ei tehty kameratoimituksia Kiinaan
 • Laitteet-segmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja laitevalmistaja-asiakkaille (OEM)
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,5 prosenttia 2 223 euroon (2 303) verrattuna erittäin vahvaan vertailukauteen, jolloin liikevaihtoa kasvattivat kertaluontoiset toimitukset
 • Oikaistu käyttökate oli -1 528 (-62) tuhatta euroa, ollen -43,0 (-1,5) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate sisältää 645 tuhannen euron luottotappiovarauksen, johon liittyy myyntisaatava asiakkaalta Kiinassa
 • Myynti uuden jakelukanavan kautta Kiinassa ei ole alkanut odotetusti. Yksinoikeudellinen sopimus Phoebuksen kanssa päättyi, ja uusia jakelusopimuksia solmittu
 • Katsauskauden jälkeen Optomed ilmoitti kliinisen tutkimuksen tuloksista, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kameraa yhdessä AEYE Healthin tekoälyn kanssa diabeettisen retinopatian havaitsemisessa

Tammi – joulukuu 2021

 • Liikevaihto nousi 14,1 prosenttia 14 850 (13 011) tuhanteen euroon
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto jatkoi 13,9 prosentin vahvaa kasvuaan terveydenhuoltoalan jatkuvan liikevaihdon ansiosta ·
 • Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia huolimatta Kiinan markkinoiden negatiivisesta vaikutuksesta toisella vuosipuoliskolla. Muut markkinat ja myyntikanavat jatkoivat kasvuaan
 • Oikaistu käyttökate oli -2 002 (-733) tuhatta vastaten -13,5 (-5,6) prosenttia liikevaihdosta mukaan lukien 709 tuhannen euron luottotappiovarauksen muutoksen sisältäen kiinalaisen asiakkaan erääntyneen myyntisaamiseen

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 Muutos, % 2021 2020 Muutos, %
Liikevaihto 3 552 4 041 -12,1 % 14 850 13 011 14,1 %
Bruttotulos * 2 407 2 809 -14,3 % 10 558 8 955 17,9 %
Bruttokateprosentti *, % 67,8 % 69,5 % 71,1 % 68,8 %
Käyttökate -1 528 -62 -2 374,1 % -2 002 -733 -173,2 %
Käyttökateprosentti *, % -43,0 % -1,5 % -13,5 % -5,6 %
Oikaistu käyttökate * -1 528 -62 -2 374,1 % -2 002 -733 -173,2 %
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -43,0 % -1,5 % -13,5 % -5,6 %
Liiketulos -2 182 -594 -267,2 % -4 780 -2 906 -64,5 %
Liiketulosprosentti *, % -61,4 % -14,7 % -32,2 % -22,3 %
Oikaistu liiketulos * -2 182 -594 -267,2 % -4 780 -2 906 -64,5 %
Oikaistu Liikevoittomarginaali *, % -61,4 % -14,7 % -32,2 % -22,3 %
Nettotulos -1 936 -652 -196,9 % -4 249 -3 177 -33,8 %
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,14 -0,05 -193,0 % -0,32 -0,24 -32,0 %
Liiketoiminnan Nettorahavirta -484 383 226,2 % -2 940 -2 801 -5,0 %
Nettovelka 213 -4 090 -105,2 % 213 -4 090 -105,2 %
Nettovelka / oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
-0,1 5,6 -0,1 5,6
Omavaraisuusaste * 58,8 % 64,6 % 58,8 % 64,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 419 395 5,9 % 1 773 1 406 26,1 %
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 121 83 45,5 % 511 253 101,8 %
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 540 479 12,8 % 2 284 1 659 37,6 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Myynti Pohjois-Amerikkaan erittäin vahvassa kasvussa, Kiinan liikevaihto putosi merkittävästi. Muu liiketoiminta kasvoi hieman edellisvuodesta. Lupaavia tuloksia merkittävästä kliinisestä tutkimuksesta.

Optomedin molemmat liiketoimintayksiköt kirjasivat vahvan 14 prosentin liikevaihdon kasvun vuodelta 2021. Laitteet-liiketoimintayksikössä myynti erityisesti Yhdysvaltain markkinoille sekä laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) kasvoi erittäin vahvasti sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuoden aikana. Myynti Kiinan markkinalle kuitenkin laski, mikä rajoitti laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihdon kokonaiskasvua sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna. Ohjelmistot-liiketoimintaysikön koko vuoden liikevaihdon kasvu oli jälleen vahvaa, vaikka vuoden viimeiselle neljännekselle ei osunut edellisvuoden kaltaisia laajoja kertaluonteisia järjestelmätoimituksia. Ohjelmistot-liiketoimintayksikön terveydenhuollon järjestelmistä tulevan jatkuvalaskutteisen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna.

Vuoden 2021 merkittävin haaste oli, että myynti Kiinan uuden jakelukanavan kautta ei käynnistynyt odotetulla tavalla, ja Optomedin strategisen asiakkaan Phoebus Medical Technology Co., Ltd:n (Phoebus) ja heidän jakelukumppaninsa China National Pharmaceutical Group Co., Ltd:n (Sinopharm) välinen yhteistyösopimus päättyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Yhteistyön päättyminen Phoebusin ja Sinopharman välillä on vaikuttanut Phoebusin liiketoimintaan ja heikentänyt samalla Optomedin laitemyynnin lyhyen aikavälin näkymiä Kiinassa. Tämän johdosta Phoebusin yksinoikeus Optomedin kameroiden jälleenmyyntiin Kiinassa on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Liiketoiminta Phoebusin kanssa jatkuu vuonna 2022 ei-yksinoikeudellisesti, ja tämän rinnalle Optomed on ryhtynyt solmimaan uusia jakelusopimuksia muiden kiinalaisten jälleenmyyjien kanssa. Optomed myös jatkaa jakeluyhteistyötä suoraan Sinopharman kanssa kahdessa merkittävän myyntivolyymin provinssissa. Palaamme siten Kiinassa takaisin vanhaan jakelumalliin, joka perustuu useisiin alueellisiin jälleenmyyntipartnereihin.

Myynti Kiinaan on viimeisen kahden vuoden aikana vastannut keskimäärin noin 15 prosentin osuutta Optomed konsernin liikevaihdosta, ja pääosa tästä on tullut Phoebusin kautta. Myynnin pudotus Kiinassa vaikutti negatiivisesti vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon liikevaihtoon, ja se tulee vaikuttamaan negatiivisesti vielä vuoden 2022 ensimmäiseen puoliskoon. Kiinasta tulevan liikevaihdon odotetaan kääntyvän jälleen kasvuun vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Pitkän aikavälin epävarmuutta Kiinassa lisää syksyllä 2021 julkistettu uusi kansallinen ohjeistus, jonka mukaan Kiinan valtion rahoittamien sairaaloiden tulisi jatkossa suosia silmänpohjakamerahankinnoissaan Kiinassa valmistettuja tuotteita. Emme kykene vielä arvioimaan, kuinka merkittävästi tämä ohjeistus tulee vaikuttamaan Optomedin pitkän aikavälin liiketoimintaan Kiinassa. Toimintaympäristön muutoksista huolimatta odotamme Kiinan kuitenkin säilyvän yhtiöllemme merkittävänä markkinana myös jatkossa, mutta keskitämme tästä eteenpäin kasvupanostuksemme yhä vahvemmin Yhdysvaltoihin ja muille vahvasti kasvaville avainmarkkinoille.

Myynti Yhdysvaltoihin jatkui sekä vuoden viimeisen neljänneksen, että koko vuoden aikana erittäin vahvassa kasvussa. Viimeaikaisen kehityksen seurauksena Yhdysvallat on vuositasolla nousemassa Kiinan ohitse Optomedin suurimmaksi markkinaksi, ja odotamme vastaavan kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kysynnän kasvu Yhdysvalloissa on ollut vahvaa, ja Optomedin liikevaihto tulee sekä kasvavalta määrältä suoramyyntiasiakkaita, että laajenevan jakeluverkostomme kautta. Suunnitelmissamme on lisätä myynnin ja markkinoinnin panostuksiamme Yhdysvalloissa merkittävästi vuoden 2022 aikana.

Optomedin merkittävimpiä strategisia hankkeita on kehittää, validoida ja kaupallistaa tuotteita, jotka yhdistävät Optomedin silmänpohjakamerat tekoälyratkaisuihin. Tiedotimme 7.2.2022 kliinisen tutkimuksen tuloksista, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. Tutkimustulokset Aurora AEYE kameralle olivat seuraavat; sensitiivisyys 91.9 prosenttia, spesifisyys 93.6 prosenttia ja kuvattavuus >99 prosenttia. Merkittävää on lisäksi, että nämä tulokset saavutettiin ottamalla ainoastaan yksi kuva per silmä, mikä huomattavasti nopeuttaa ja helpottaa kyseisen silmänpohjatutkimuksen tekemistä verrattuna muihin ratkaisuihin. Yhdistettynä laitteen erinomaiseen liikuteltavuuteen ja kustannustehokkuuteen, tämän uskotaan muodostavan Optomedille ainutlaatuisen kilpailuedun. Olemme erittäin ylpeitä saavutetuista tuloksista, ja ne mahdollistavat etenemisen seuraavaan vaiheeseen kohti tavoitettamme saada tuotteelle FDA myyntilupa Yhdysvalloissa.

Optomedin vuoden 2022 strateginen päätavoite on edetä tekoälyyn yhdistetyillä kameratuotteillamme lääkintälaitelupaprosessiin Yhdysvalloissa, sekä kasvattaa yhtiön markkinaosuutta ja liikevaihtoa strategisesti tärkeimmillä markkinoilla. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvun kiihtyvän merkittävästi siinä vaiheessa, kun tekoälyyn yhdistetyt kameratuotteemme saavat myyntiluvat ja pääsemme kaupallistamaan niitä merkittävimmillä markkina-alueilla. Yhtiön vielä suhteellisen pienestä koosta ja aikaisesta kehitysvaiheesta johtuen liikevaihdon kasvun muutokset tilikausien ja niiden neljännesten välillä voivat olla merkittäviä.

Seppo Kopsala,
toimitusjohtaja

 

Vuoden 2022 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 17.2.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 26300
SE +46 8 505 218 52
UK +44 20 3321 5273
US +1 646 838 1719
FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 393 139 762#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuussa 2021 konsernin liikevaihto laski 12,1 prosenttia ollen 3 552 (4 041) tuhatta euroa. Tärkeimmät syyt konsernin heikkoon liikevaihdon kasvuun neljännellä vuosineljänneksellä liittyvät Laitteet-segmenttiin. Kiinaan ei tehty vuosineljänneksen aikana kameratoimituksia ja vertailukaudella 2020 Kiinaan kameramyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli merkittävä. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 23,6 prosenttia Kiinan vuoksi, kun taas myynti Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja OEM-asiakkaille jatkoivat vahvaa kasvua myös viimeisellä neljänneksellä. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana huolimatta liikevaihdon 3,5 prosentin laskusta. Vertailukauden liikevaihto oli poikkeuksellisen korkea johtuen kertaluontoisista toimituksista.

Konsernin bruttokateprosentti laski 67,8 prosenttiin vertailukauden 69,5 prosentista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat viimeisellä neljänneksellä 57 (40) tuhatta euroa. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 66,2 prosenttia verrattuna 68,5 prosenttiin vuonna 2020.

Loka-joulukuussa 2021 konsernin käyttökate oli -1 528 (-62) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -1 528 (-62) tuhatta euroa. Neljännelle vuosineljännekselle sisältyy 645 tuhannen euron luottotappiovaraus liittyen erääntyneeseen myyntisaatavan asiakkaalta Kiinassa. Muut erot käyttökatteessa vertailukauteen verrattuna johtuivat alhaisemmasta liikevaihdosta ja bruttotuloksesta sekä korkeammista liiketoiminnan muista kuluista, jotka aiheutuivat Optomedin Yhdysvaltain yksikön kasvattamisesta sekä vahvistetusta konsernin markkinointitoiminnosta.

Loka-joulukuussa 2021 nettorahoitustuotot olivat 226 (-69) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 konsernin liikevaihto nousi 14,1 prosenttia ollen 14 850 (13 011) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 14,5 prosenttia huolimatta Kiinan markkinoiden negatiivisesta vaikutuksesta toisella vuosipuoliskolla. Kasvu johtui pääasiassa vahvasta kasvusta Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla, sekä myynnistä OEM asiakkaille. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia. Segmentin liikevaihdon kasvu johtui uusille asiakkaille toimitetuista seulonta- ja työnkulkuohjelmistojen myynnistä sekä nykyasiakkaidemme lisääntyneen potilasvolyymin aiheuttamasta jatkuvan liikevaihdon kasvusta.

Bruttokateprosentti nousi 71,2 prosenttiin vertailukauden 68,8 prosentista. Yhtiön muut liiketoiminnan tuotot olivat 810 (157) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan muuntaminen avustukseksi. Vuoden 2021 bruttokateprosentti olisi ollut 65,6 (67,6) ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

Tammi-joulukuun 2021 käyttökate oli -2 002 (-733) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -2 002 (-733) tuhatta euroa.

Vuoden 2021 käyttökate sisältää 709 tuhannen euron luottotappiovarauksen muutoksen, sillä saamiskohtainen arvonalentuminen kirjattiin erääntyneistä myyntisaamisista kiinalaiselta asiakkailta.

Tammi-joulukuun 2021 nettorahoitustuotot olivat 453 (-341) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuun 2021 liiketoiminnan nettorahavirta oli -484 (383) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -882 (-651) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 291 (34) tuhatta.

 

Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuun 2021 liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 940 (-2 801) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -2 574 (-1 820) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 1 637 sisältäen 1,0 miljoonan euron lainan vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla. Rahoituksen rahavirta vuonna 2020 oli -3 698 tuhatta euroa, sisältäen 3,2 miljoonan euron lainan takaisinmaksun vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 6 804 (10 608) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat 213 (-4 090) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 315 (3 440) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääomaan sisältyy myyntisaamisia 3,7 (2,6) miljoonaa euroa, mikä on suurin syy kasvuun viime vuodesta. Yksi kiinalainen asiakas edustaa noin 50 % konsernin kaikista myyntisaamisista. Saamisista noin 2,0 miljoonaa euroa on erääntynyttä, minkä vuoksi on johdon arvion perusteella tehty 715 tuhannen euron luottotappiovaraus, joka on noin 30 % kokonaissaatavasta.

 

Laitteet-segmentti

 Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 Muutos, % 2021 2020 Muutos, %
Liikevaihto 1 329 1 738 -23,6 % 5 839 5 097 14,5 %
Bruttotulos * 764 990 -22,8 % 4 139 2 862 44,6 %
Bruttokateprosentti, % * 57,5 % 56,9 % 70,9 % 56,1 %
Käyttökate -1 198 1 -192327,5 % -1 014 – 251 -304,5 %
Käyttökateprosentti, % * -90,2 % 0,0 % -17,4 % -4,9 %
Liiketulos -1 698 -384 -342,7 % -3 182 -1 820 -74,8 %
Liiketulosprosentti*, % -127,8 % -22,1 % -54,5 % -35,7 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 23,6 prosenttia ollen 1 329 (1 738) tuhatta euroa. Muutos johtui siitä, että Kiinaan ei tehty kameratoimituksia toisen vuosipuoliskon aikana. Myynti Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja OEM-asiakkaille jatkui vahvana. Vuoden 2020 vertailukaudella Kiinan kameramyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli merkittävä

Loka-joulukuussa 2021 bruttokateprosentti nousi 57,5 prosenttiin edellisen vuoden 56,9 prosentista. Laitteet-segmentin liiketoiminnan muut tuotot olivat 57 (0) tuhatta euroa, mikä paransi bruttokatetta neljännellä vuosineljänneksellä. Bruttokate ilman avustuksia ja liiketoiminnan muita kuluja olisi ollut 53,2 prosenttia verrattuna 56,9 prosenttiin vuonna 2020. Muutos johtuu pääasiassa laitevalmistaja-asiakkaiden (OEM) myynnin korkeammasta osuudesta.

Loka-joulukuussa 2021 käyttökate oli -1 198 (1) tuhatta euroa eli -90,2 (0,0) prosenttia liikevaihdosta. Neljännen vuosineljänneksen käyttökate sisältää 645 tuhannen euron luottotappiovarauksen liittyen kiinalaisen asiakkaan erääntyneeseen myyntisaatavaan. Loppuosa muutoksesta aiheutui alemmasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta. Lisäksi liiketoiminnan muita kuluja kasvatti Optomedin toiminnan laajentuminen Yhdysvaltojen markkinoilla.

 

Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia ollen 5 839 (5 097) tuhatta euroa. Kasvu oli vahvaa huolimatta Kiinan markkinoiden negatiivisesta vaikutuksesta toisella vuosipuoliskolla. Kasvua vauhditti lisääntynyt kysyntä Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla sekä myynnin kasvu OEM-asiakkaille.

Tammi-joulukuussa 2021 bruttokateprosentti nousi 70,9 prosenttiin edellisen vuoden 56,1 prosentista. Katsauskauden liiketoiminnan muut tuotot olivat 811 (101) tuhatta euroa sisältäen 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan perimättä jättämisen päättyneeseen tuotekehitysprojektiin liittyen. Tammi-joulukuun 2021 bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 57,0 prosenttia verrattuna 54,1 prosenttiin 2020.

Tammi-joulukuussa 2021 käyttökate oli -1 014 (-251) tuhatta euroa eli -17,4 (-4,9) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 käyttökate sisältää 709 tuhannen euron luottotappiovarauksen muutoksen, sillä saamiskohtainen arvonalentuminen kirjattiin erääntyneistä myyntisaamisista kiinalaiselta asiakkailta.

 

Ohjelmistot-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

 

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 Muutos, % 2021 2020 Muutos, %
Liikevaihto 2 223 2 303 -3,5 % 9 011 7 913 13,9 %
Bruttotulos * 1 643 1 819 -9,7 % 6 420 6 093 5,4 %
Bruttokateprosentti, % * 73,9 % 79,0 % 71,2 % 77,0 %
Käyttökate 516  635 -18,8 % 1 855 1 926 -3,7 %
Käyttökateprosentti, % * 23,2 % 27,6 % 20,6 % 24,3 %
Liiketulos 363  487 -25,5 % 1 247 1 323 -5,7 %
Liiketulosprosentti, % * 16,3 % 21,2 % 13,8 % 16,7 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka–joulukuu 2021

Loka-joulukuu 2021 oli Ohjelmistot-segmentille jälleen vakaa vuosineljännes. Liikevaihto laski 3,5 prosenttia ja oli 2 223 (2 303) tuhatta euroa. Vertailukauden liikevaihto oli poikkeuksellisen korkea johtuen kertaluontoisista toimituksista. Jatkuva liikevaihto kasvoi ja kasvua vauhdittivat pääasiassa seulonta- ja työnkulkuohjelmistotoimitukset uusille asiakkaille sekä potilasmäärien nousu olemassa olevilla asiakkailla.

Loka-joulukuun 2021 bruttokateprosentti oli 73,9 (79,0). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0 (40) tuhatta euroa. Bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 73,9 (77,0) katsauskaudella.

Käyttökate oli 516 (635) tuhatta euroa ja vastaavasti 23,2 (27,6) prosenttia liikevaihdosta.

Muutos johtui pääosin alemmasta bruttokatteesta.

 

Tammi–joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 13,9 prosenttia ollen 9 011 (7 913) tuhatta euroa. Bruttotulokseen sisältyi 56 tuhatta euroa liiketoiminnan muita tuottoja. Bruttokate ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 71,2 prosenttia vuonna 2021 ja 76,3 prosenttia 2020. Käyttökate oli 1 855 (1 926) tuhatta euroa eli 20,6 (24,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteen muutos johtui pääosin uusien rekrytointien kautta kasvaneista henkilöstökuluista.

 

Konsernitason kulut

 Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT-kulut.

 

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuussa 2021 konsernitason operatiiviset kulut olivat 845 (697) tuhatta euroa. Katsauskauden kulujen kasvu johtui pääosin markkinointitoiminnon vahvistamisesta.

 

Tammi–joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 konsernitason operatiiviset kulut olivat 2 843 (2 408) tuhatta euroa. Katsauskauden kulujen kasvu johtui pääosin markkinointitoiminnon vahvistamisesta.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa.

 

2021 2020
Laitteet 50 53
Ohjelmistot 45 38
Konserni 23 18
Yhteensä 118 109

 

Henkilöstön lisäys liittyy pääasiassa myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseen Optomedin Yhdysvaltain tytäryhtiössä sekä Optomedin konsernimarkkinoinnissa.

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 28.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksettiin kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 421 517 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 3,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronavirus COVID-19
COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat epävarmoja

Yhtiön Ohjelmistot-segmentti on osoittautunut pitkälti immuuniksi pandemian negatiivisien vaikutuksien suhteen johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta ja olemassa olevista pitkistä asiakassopimuksista, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemiasta. Terveydenhuoltosektori on edelleen keskittynyt pandemian hoitoon ja sen vaikutuksiin, minkä vuoksi muita toimittajatapaamisia ja ostoja on edelleen lykätty eräillä avainmarkkinoilla. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja ohjelmistoratkaisuja, sekä kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa erityisesti, koska henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat silmänpohjakameramarkkinoille tyypillinen myyntitapa. Optomed tunnistaa lisäksi riskin pitkittyneestä pandemiasta, mikä voi aiheuttaa lisärajoituksia maailmanlaajuisesti. Yhtiö on aloittanut toimenpiteitä suojellakseen nykyistä vahvaa kassatilannetta.

Tuotteiden korkea laatu

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä yhtiön kilpailukyvyn kannalta.

Jos yhtiö ei pysty jatkuvasti kehittämään ja päivittämään kädessä pidettäviä silmänpohjakameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan tai identifioimaan tai integroimaan uusia tuotteita ja tuotealustoja tarjontaansa, voi tällä olla hait allinen vaikutus yhtiöön. Yhtiön tai sen kumppaneiden tuotteille voidaan tehdä kliinisiä tutkimuksia, joiden tulokset ovat kriittisiä tuotteiden viranomaishyväksyntien ja markkinoille saattamisen kannalta.

Strategia ja yritysjärjestelyt

Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai strategia itsessään voi olla epäonnistunut.

Yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiöllä on toimintansa kokoon nähden riittävät riskienhallintamenettelyt, mutta yhtiön riskienhallintatoiminto ei välttämättä kykene tunnistamaan tai valvomaan kaikkia olennaisia riskejä ja määrittämään tehokkaita riskienhallintamenettelyitä ja vastuuhenkilöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen strategiaan. Yhtiö on lisäksi riippuvainen kyvystään kehittää ja hallinnoida tuotteidensa vaihtelevia reittejä markkinoille, myyntikanaviensa tehokkuudesta sekä asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteistaan. Yhtiö näkee mahdollisuuksia yritysjärjestelyissä, joihin luonnostaan sisältyy riskejä. Strategian epäonnistuminen voi johtaa alaskirjauksiin yhtiön liikearvossa.

Markkinat ja kilpailu

Yhtiö toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla.

Optomed toimii nopeasti kehittyvillä ja vahvasti kilpailluilla silmänpohjakameroiden markkinoilla. Yhtiön tulevan kasvun kannalta markkinoiden hyväksyntä yhtiön tuotteille ja ohjelmistoratkaisuille on hyvin tärkeää. Optomed tunnistaa, että markkinoille voi tulla uusia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa muutoksia markkinoissa. Lisäksi yhtiöllä on rajallinen asiakaskunta tietyillä keskeisillä alueilla, ja täten näiden keskeisten markkinoiden ja yksittäisten keskeisten asiakkaiden menettämisellä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulontuottamiskykyyn.

Ulkoiset taloudelliset ja poliittiset riskit sekä luonnonkatastrofit

Optomed toimii eri puolilla maailmaa ja on siten alttiina erilaisille ulkoisille riskeille.

Yhtiö on altis luonnonkatastrofeille maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa sekä yleisille ja erityisille maakohtaisille taloudellisille, poliittisille ja säätelyä koskeville riskeille jotka voivat aiheuttaa epävakautta yhtiön myynnissä sen avainmarkkinoilla. Kiinan kansantasavallan “Made in China 2025” kansallinen strategiaohjelma saattaa vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden valmistajien myyntiin julkiselle sektorille.

Toimitusketju

Optomedin liiketoiminta on riippuvainen materiaalien hankinnan, valmistuksen ja oikea-aikaisen jakelun tehokkuudesta

Yhtiö on riippuvainen sopimusvalmistajistaan toimivan ja tehokkaan tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa. Yhtiö on lisäksi riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteet asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Maailmanlaajuiset komponenttien saatavuusongelmat ovat tehneet yhtiön lääkinnällisten laitteiden avainkomponenttien hankinnasta entistä vaikeampaa.

Tietojärjestelmät ja informaatio

Yhtiön toiminta on entistä riippuvaisempi IT-järjestelmistä.

Häiriöt yhtiön tietojärjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan useilla tavoilla kuten raportoinnin, myynnin, tuotannon ja kassavirtojen kautta.

Oikeudenkäynnit

Optomed toimii kansainvälisesti ja tavoittelee kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä aikavälillä

Optomed ei välttämättä saa parhaita mahdollisia sopimusehtoja eri sidosryhmien kanssa. Erilaiset yhtiöön, tai kolmansiin osapuoliin back-to-back vastuutilanteissa, kohdistuvat oikeudenkäynnit voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiöön. Lisäksi yhtiö on alttiina väitteille ja vaatimuksille liittyen erityisesti lääkintälaitteiden tuotevastuisiin ja immateriaalioikeuksiin.

Liikesalaisuudet ja patentit

Teknologinen osaaminen on yhtiön kilpailuetu, jota on pystyttävä suojaamaan.

Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, mikä voi johtaa yhtiön nykyisen kilpailuedun menettämiseen. Optomed voi olla myös pakotettu ryhtymään oikeustoimiin yhtiön immateriaalioikeuksia rikkovia toimijoita vastaan.

Osaaminen ja organisaatio

Osaava työvoima ja ketterä organisaatio ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnan jatkuvalle menestykselle.

Mikäli Optomed menettäisi avainhenkilöitään tai ei pystyisi houkuttelemaan palvelukseensa oikeanlaista osaamista, voisi tällä olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön.

Rahoitus

Yhtiö tarvitsee ulkoista rahoitusta liiketoimintaansa, eikä ole tällä hetkellä ole kannattava

Yhtiö on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Yhtiöllä voi olla vaikeuksia hankkia vaadittavaa lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai rahoitusta ei ole saatavissa lainkaan, mikä voi edelleen lisää yhtiön likviditeettiriskejä. Lisäksi yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaataviensa kautta. Yhtiön saatavat Kiinassa ovat kasvaneet ja Optomedilla on suuri luottoriskikeskittymä liittyen merkittävään kiinalaiseen asiakkaaseen, jonka maksut ovat myöhässä. Maksut asiakkaalta jatkuvat, mutta merkittävästi hitaammin kuin alun perin oli sovittu.

Valuuttakurssit

Optomed toimii kansainvälisesti ja on siten alttiina valuuttakurssiriskeille.

Keskeisimmät valuutat, joihin liittyville valuuttakurssiriskeille yhtiö eniten altistuu, ovat Kiinan renminbi ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien sekä kysynnän vaihtelu voivat aiheuttaa merkittäviä heilahteluja yhtiön tuotteissaan käyttämien raaka- aineiden hinnoissa sekä yhtiön omien tuotteiden että OPEX-hinnoissa.

Lait ja määräykset

Lakien ja määräysten noudattaminen on olennainen osa Optomedin liiketoimintaa.

Optomed toimii globaalissa ympäristössä, ja sen täytyy yhdessä toimittajiensa ja jälleenmyyjiensä kanssa noudattaa monien eri maiden kansallisia ja alueellisia lakeja ja määräyksiä. Lait ja määräykset voivat liittyä lääkinnällisiin laitteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteiden omistusoikeuksiin, tietosuojaan, immateriaalioikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, kilpailuun, työlainsäädäntöön, veroihin sekä rahanpesun torjuntaan ja korruptioon. Lisäksi monet yhtiön laitteista edellyttävät sääntelyyn pohjautuvaa arviointia (mukaan lukien kliiniset tutkimukset) sekä lupaa ja/tai hyväksyntää ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille.

Näiden lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa myyntilupien menettämiseen kyseisillä markkinoilla, tuotteiden takaisinvetoihin, maineen menetykseen sekä siviili- ja rikosoikeudellisten kanteisiin, jotka voivat aiheuttaa Optomedille tai sen työntekijöille suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joita yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kokonaan. Erityisesti epäonnistuminen eräiden lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien määräysten ja hyväksymisprosessien noudattamisessa voi haitata yhtiön tuotteiden pääsyä markkinoille.

 

Liputusilmoitukset

17.2.2021 Optomedin hallussaan olevien omien osakkeiden määrä laski 4,61 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista.

8.4.2021 OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

28.4.2021 BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

25.5.2021 Robert Bosch Venture Capital GmbH:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä laski alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Optomed julkisti 25.1.2022 nimitystoimikunnan ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam.

Optomed julkisti 7. helmikuuta 2022 tulokset tulevasta monikeskuksesta kliinisestä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit.

Aurora AEYE havaitsi lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit oikein 91,9 prosentilla potilaista, eli tämä oli tuotteen sensitiivisyys. Aurora AEYE tunnisti potilaat, kenellä ei ollut merkkejä retinopatiasta 93,6 prosentilla, eli tämä oli tuotteen spesifisyys. Aurora AEYE:n kuvattavuus oli yli 99 prosenttia.

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 17 844 289,15 euroa ja tilikauden tappio kauden lopussa 2 208 466,18 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että ulkona oleville 14 003 144 osakkeelle kuuluvat voitonjakokelpoiset varat jäävät yhtiölle ja ne jätetään tuleville tilikausille

 

Tilintarkastus

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu.

 

Vuoden 2022 tulosjulkistukset

Vuosikertomus 4.3.2022

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022, 5.5.2022

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022, 4.8.2022

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022, 3.11.2022

 

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja
Puhelin: +46 702 59 57 89
Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja seulontaohjelmistojen tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa useiden sairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomedillä on toimistot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja yrityksen tuotteita myydään eri kanavien kautta yli 60 eri maassa.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 2021 2020
Liikevaihto 3 552 4 041 14 850 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 57 40 810 157
Materiaalit ja palvelut -1 201 -1 272 -5 102 -4 213
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 448 -2 161 -8 702 -7 319
Poistot ja arvonalentumiset -654 -533 -2 778 -2 173
Liiketoiminnan muut kulut -1 486 -710 -3 858 -2 369
Liiketulos -2 182 -594 -4 780 -2 906
Rahoitustuotot 264 197 715 452
Rahoituskulut -38 -266 -263 -794
Nettorahoituskulut 226 -69 453 -341
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 956 -663 -4 327 -3 247
     
Tuloverokulu 20 11 78 70
Kauden voitto/tappio -1 936 -652 -4 249 -3 177
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1 936 -652 -4 249 -3 177
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 441 437 13 262 766 13 441 437 13 262 766
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,14 -0,05 -0,32 -0,24

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 2021 2020
Kauden voitto/tappio -1 936 -652 -4 249 -3 177
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -119 9 -253 77
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -119 9 -253 77
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -2 055 -643 -4 502 -3 100

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
VARAT .
Pitkäaikaiset varat .
Liikearvo  4 256  4 256
Kehittämismenot  6 338  5 667
Asiakassuhteet  1 386  1 608
Teknologia-omaisuuserä  636  738
Muut aineettomat hyödykkeet  358  485
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 975  12 743
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  433  359
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 205  1 165
Laskennalliset verosaamiset  13  11
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 626  14 289
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 936  2 539
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 631  3 637
Rahavarat  6 804  10 608
Lyhytaikaiset varat yhteensä  14 371  16 784
   
Varat yhteensä  28 998 31 073

 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma  80  80
Ylikurssirahasto  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  38 526  37 470
Muuntoero -88  166
Kertyneet voittovarat -17 721 -14 970
Tilikauden tappio -4 249 -3 177
Oma pääoma yhteensä  17 052 20 073
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  3 813  3 520
Julkiselta vallalta saadut lainat  1 940  2 670
Vuokrasopimusvelat  818  782
Laskennalliset verovelat  463  540
Pitkäaikaiset velat yhteensä  7 034  7 512
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  1 071  0
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  328
Vuokrasopimusvelat  396  425
Ostovelat ja muut velat 3 252  2 736
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 912  3 489
     
Velat yhteensä  11 946  11 001
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  28 998  31 073

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 249 -4 249
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -253 -253
Kauden laaja tulos yhteensä   -253 -4 249 -4 502
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  1 055 340 1 395
Liiketoimet omistajien   1 055   340 1 395
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 31.12.2021 80 504 38 526 -88 -21 970  17 052

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -3 177  -3 177
Muut laajan tuloksen erät   
muuntoerot 77 77
Kauden laaja tulos yhteensä   77 -3 177 -3 100
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  129 406 535
 
Liiketoimet omistajien    129   406 535
kanssa yhteensä
   
Oma pääoma 31.12.2020 80 504 37 470 166 -18 147  20 073

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 2021 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 936 -652 -4 249 -3 177
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 565 533 2 689 2 173
Rahoitustuotot ja -kulut -206 69 -472 343
Muut oikaisut 671 92 992 287
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -906 42 -1 041 -377
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
(lisäys (-) / vähennys (+))
248 -80 -1 409 496
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) /
vähennys (+))
-9 259 -340 -2
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
(lisäys (+) / vähennys (-))
235 350 -22 -2 483
Rahavirta ennen rahoituseriä -432 571 -2 811 -2 367
Maksetut korot -27 -17 -66 -75
Maksetut muut rahoituskulut -25 -249 -64 -725
Saadut korot 0 78 1 366
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -484 383 -2 940 -2 801
Investointien rahavirrat
Kehittämismenojen aktivointi -789 -546 -2 112 -1 553
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -92 -105 -462 -268
Investointien nettorahavirta (B) -882 -651 -2 574 -1 820
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 149 57 1 012 92
Lainojen nostot 367 4 1 366 -167
Lainojen lyhennykset -124 0 -327 -3 233
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -100 -95 -414 -390
Rahoituksen nettorahavirta (C) 291 -34 1 637 -3 698
Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 075 -302 -3 876 -8 319

 

Rahavarojen muutos -1 075 -302 -3 876 -8 319
Rahavarat kauden alussa 7 827 10 899 10 608 18 866
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 52 11 73 61
Rahavarat kauden lopussa 6 804 10 608 6 804 10 608

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2021 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Tilinpäätöskatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2021 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2021 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista, että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan, mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta katsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

—Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

10-12/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 329  2 223 0  3 552
Operatiiviset kulut netto -565 -579 0 -1 144
Kate 764 1 643 0  2 407
Poistot -500 -153 -1 -654
Muut kulut -1 962 -1 127 -845 -3 935
Liiketulos -1 698 363 -846 -2 182
Rahoituserät 0 0 226 226
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 698 363 -620 -1 956

 

10-12/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 738  2 303 0  4 041
Operatiiviset kulut netto -748 -484 0 -1 232
Kate 990 1 819 0  2 809
Poistot -384 -148 0 -533
Muut kulut -989 -1 183 -697 -2 869
Liiketulos -384 488 -697 -593
Rahoituserät 0 0 -69 -69
Voitto/Tappio ennen verokuluja -384 488 -767 -664

 

2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 839  9 011 0  14 850
Operatiiviset kulut netto -1 700 -2 592 0 -4 292
Kate 4 139 6 420 0  10 558
Poistot -2 168 -608 -2 -2 778
Muut kulut -5 153 -4 565 -2 843 -12 561
Liiketulos -3 182 1 247 -2 844 -4 780
Rahoituserät 0 0 453 453
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 182 1 247 -2 392 -4 327

 

2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 097  7 913 0  13 011
Operatiiviset kulut netto -2 235 -1 820  0 -4 055
Kate 2 862 6 093  0  8 955
Poistot -1 569 -603 0 -2 173
Muut kulut -3 113 -4 166 -2 408 -9 687
Liiketulos -1 820 1 324 -2 408 -2 904
Rahoituserät 0 0 -341 -341
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 820 1 324 -2 749 -3 247

 

Myyntituotot

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa Q4/2021 Q4/2020 2021 2020
Suomi  2 262  2 263  8 939 60,2 %  7 777 59,8 %
Kiina 131 1031  2 165 14,6 % 2443 18,8 %
Muut  1 158  747  3 746 25,2 %  2 791 21,4 %
Yhteensä 3 558  4 041 14 850 100,0 %  13 011 100 %

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 000 euroa

10-12/2021 10-12/2020 2021 2020
Liiketoiminnan muut tuotot 57 40 810 157
Yhteensä 57 40 810 157

 

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista, käyttöomaisuuden myyntituotoista ja Business Finlandin lainanmuutoksesta avustukseksi. Tilikausilla 2020-2021 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta. 2021 muihin tuottoihin kuului Business Finlandin 538 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen.

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa 2021 2020
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  2 257 1 992
Lisäykset  464 265
Loppusaldo 31.12.  2 721 2 257
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -1 898 -1 585
Kauden poistot -390 -313
Loppusaldo 31.12. -2 288 -1 898
Kirjanpitoarvo 1.1.  359 406
Kirjanpitoarvo 31.12.  433 359

 

Vuokrasopimukset

 

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  449  484
Poistot -409 -394
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 205  1 165
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja.
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Lyhytaikainen  396 425
Pitkäaikainen  818 782
Yhteensä  1 214 1 207

 

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

 

31.12.2021

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Lisäykset  2 195  6  2 201
Loppusaldo 31.12.  4 256  11 904  2 222  1 023  952  20 357
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  – -4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kauden poistot -952 -222 -102 -43 -1 408
Kauden arvonalentumiset -482 -89 -571
Loppusaldo 31.12. -5 566 -836 -387 -593 -7 382
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 256  5 667  1 608  738  485  12 753
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 256  6 338  1 386  636  359  12 975

 

31.12.2020

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Lisäykset  1 463  86  1 549
Loppusaldo 31.12.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot -854 -222 -102 -121 -1 298
Kauden arvonalentumiset -160 -160
Loppusaldo 31.12.  – 4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256 5 667 1 608 738 485 12 753

Rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
1 000 euroa 2021 2020
Myyntisaamiset  
Saatavarahoitus   740 131
Muut myyntisaamiset   2 917 2 509
Myyntisaamiset yhteensä 3 658 2 641
Rahavarat 6 804 10 608
Yhteensä 10 462 13 249

 

Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

1 000 euroa Brutto-kirjanpito-
arvo
Painotettu keskim.

luottotappiovaraus-
prosentti

Luottotappio-
varaus
31.12.2021
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)  1 143 0,5 % 6
Erääntyneet  – 0
1-30 päivää  67 1,5 % 1
31-60 päivää  10 4 % 0
61-90 päivää  2 9 % 0
Yli 90 päivää  40 12 % 5
Erityinen tappiovaraus  2 382 30 % 715
Yhteensä  3 644  727

 

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski. Yhtiö on kirjannut luottotappiovarauksen muutoksen liiketoiminnan muihin kuluihin.

 

Rahoitusvelat  

Tuhatta euroa  31.12.2021 31.12.2020
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 813 3 192
Julkiselta vallalta saadut lainat 1 940 2 998
Vuokrasopimusvelat 818 782
Yhteensä 6 571 6 972
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 071 0
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 328
Vuokrasopimusvelat 396 425
Ostovelat 944 595
Yhteensä 2 604 1 348
Rahoitusvelat yhteensä 9 175 8 320

 

Tilikaudella 2021 konserni muutti rahoituslaitoksilta saatujen lainojen lyhennysohjelmaa ja neuvotteli uuden lainan Nordealta

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella.

 

Kovenanttiehto Toteuma   Tarkasteltava taso l
Nordea laina
31,12. 2021
Omavaraisuusaste 50 % 56,44 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 6,8 miljoonaa Optomed-konserni
31.12 2022 ja tämän jälkeen
Käyttökate 0 Optomed-konserni
OP lainan omavaraisuusaste
31.12.2021 35 % 59,04 % Optomed-konserni
31.12.2020 25 % 69,03 % Optomed-konserni

 

Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan lainanantajasta riippuen seuraavalla tavalla:

Nordean lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/ (taseen loppusumma+vuokravastuut)

OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot)

Kovenanttiehto täyttyi 31.12.2021.

 

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

 

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
2021 1 704 2 382 -87
2020 2 685 1 389 -103

 

Myynnit ja myyntisaamiset ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin. Katso myös liitetieto 2.4 Tiedot tärkeimmistä asiakkaista.

Lisäksi Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Optomed julkisti 25.1.2022 nimitystoimikunnan ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Simon Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam.

Optomed julkisti 7. helmikuuta 2022 tulokset tulevasta monikeskuksesta kliinisestä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit.

Aurora AEYE havaitsi lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit oikein 91,9 prosentilla potilaista, eli tämä oli tuotteen sensitiivisyys. Aurora AEYE tunnisti potilaat, kenellä ei ollut merkkejä retinopatiasta 93,6 prosentilla, eli tämä oli tuotteen spesifisyys. Aurora AEYE:n kuvattavuus oli yli 99 prosenttia.

 

Lue koko tilinpäätös 2021 myös täältä.