Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2023

Optomed Oyj Pörssitiedote  5.5.2023, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2023

Tammi–maaliskuu 2023

  • Liikevaihto nousi 8,2 prosenttia 3,5 (3,2) miljoonaan euroon.
  • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia ollen 2,6 (2,2) miljoonaa euroa vahvan terveydenhuollon ratkaisumyynnin ansiosta.
  • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 16,5 prosenttia ollen 0,9 (1,1) miljoonaa euroa johtuen OEM-kanavan ja Kiinan hiljaisesta neljänneksestä.
  • Käyttökate oli -0,5 (-0,9) miljoonaa euroa ollen -14,8 (-29,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Näkymät ennallaan: Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna.
  • Aurora AEYE hyväksymisprosessin osalta datan keruu jatkuu.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 3 478 3 214 8,2 % 14 660
Bruttotulos * 2 476 2 190 13,1 % 10 069
Bruttokateprosentti *,  % 71,2 % 68,1 % 68,7 %
Käyttökate -513 -937 45,2 % -1 952
Käyttökateprosentti *,  % -14,8 % -29,2 % -13,3 %
Oikaistu käyttökate * -513 -937 45,2 % -1 952
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % -14,8 % -29,2 % -13,3 %
Liiketulos -1 043 -1 461 28,6 % -5 097
Liiketulosprosentti *,  % -30,0 % -45,4 % -34,8 %
Oikaistu liiketulos * -1 043 -1 461 28,6 % -5 097
Oikaistu liiketulosprosentti*,  % -30,0 % -45,4 % -34,8 %
Nettotulos -1 157 -1 370 15,5 % -5 472
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,08 -0,10 24,9 % -0,37
Liiketoiminnan nettorahavirta -440 -688 36,1 % -2 370
Nettovelka -2 136 1 821 -217,3 % -3 251
Nettovelka / oikaistu käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
1,4 -0,7 1,7
Omavaraisuusaste * 64,7 % 57,9 % 65,0 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 283 376 -24,8 % 1 198
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 163 209 -22,1 % 661
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 446 585 -23,8 % 1 859

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Toimitusjohtajan katsaus

Ohjelmistoliiketoiminnan vahva kasvu jatkui

Optomedin liikevaihto kasvoi ohjelmistot-liiketoimintayksikön myynnin kasvun jatkuessa erittäin vahvana. Liikevaihdon kasvu syntyi uusista terveydenhuollon ohjelmistojärjestelmien toimituksista. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän kehitykseen. Olemassa oleva ja kasvava ohjelmistot -liiketoimintayksikön jatkuvalaskutteinen asiakaskunta yhdistettynä näihin uusiin järjestelmien toimitusprojekteihin antaa yhtiöllemme sen taloudellisen perustan mitä tarvitsemme investoidessamme Yhdysvaltain markkinan avaamiseen ja uusien tuotteiden markkinoille saattamiseen. Ohjelmistot-liiketoimintayksikön kannattavuus kehittyi myös erittäin hyvin katsauskauden aikana.

Muutosvaiheessa olevalla Laitteet-liiketoimintayksiköllä oli hiljainen vuosineljännes. Omalla tuotemerkillä myymiemme laitteiden myynti Yhdysvalloissa ja kansainvälisten jakelukanaviemme kautta jatkoi kasvussa, mutta vuosineljännekselle ei sattunut merkittäviä OEM-toimituksia. Tästä syystä Laitteet-liiketoimintayksikön myynti laski. Myynti Kiinassa pysyi myös verrattain alhaisella, noin edellisvuoden tasolla. Nopeimmin kasvanut markkinakanava oli jälleen Yhdysvaltain tytäryhtiömme, mikä on pääosin laitteiden suoramyyntiä.

Vuosineljänneksen merkittävimmät toimenpiteet liittyivät Aurora AEYE -tekoälykameran FDA lupaprosessin edistämiseen. Käynnistimme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa FDA:n pyytämien lisätietojen keräyksen, ja kun saamme nämä tarvittavat lisätiedot kerättyä, yhteistyökumppanimme toimittaa ne yhdessä päivitetyn lupahakemuksen kanssa FDA:lle. Lisätietojen keruu lähti alkuvaiheessa liikkeelle hieman odottamaamme hitaammin aiheuttaen pienen viiveen, mutta etenee nyt tällä hetkellä suunnitelmien mukaan. Näkemyksemme mukaan meillä on hyvä ymmärrys FDA:n odotuksista ja uskomme vahvasti pystyvämme vastaamaan niihin nyt käynnissä olevilla toimenpiteillä. Prosessi on tiukasti säännelty ja se vaatii sen tarvitseman ajan, mihin emme yhtiönä pysty merkittävästi vaikuttamaan.

Kokonaisuutena olen tyytyväinen päättyneeseen vuosineljännekseen. Ohjelmistoliiketoiminnan jatkaessa hyvää kehitystään, Yhdysvaltain kameramyynnin kasvaessa ja FDA-lupaprosessin edistyessä odottamallamme tavalla, uskomme että vuodesta 2023 on tulossa Optomedille hyvä vuosi. Lisämahdollisuutena on näiden lisäksi Kiinan liiketoiminnan mahdollinen elpyminen jossain vaiheessa vuotta, sekä nyt pilotti- ja/tai neuvotteluvaiheessa oleva useampi merkittävä potentiaalinen ratkaisutoimitus (sisältäen sekä laitteita että ohjelmistoja) uusille asiakkaille Euroopan ulkopuolelle. Jatkamme järjestelmällistä työtä näiden hankkeiden saattamiseksi maaliin.

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

 

Vuoden 2023 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 5.5.2023 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 342 090 480 399 #

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Tammi-maaliskuu 2023

Tammi-maaliskuussa 2023 konsernin liikevaihto nousi 8,2 prosenttia ollen 3 478 (3 214) tuhatta euroa johtuen lähinnä Ohjelmistot-segmentin liikevaihdon 20,5 prosentin kasvusta.  Ohjelmistot-segmentissä terveydenhuoltoliiketoiminta jatkoi 10-12/2022 alkanutta vahvaa kasvua ja liikevaihto parantui merkittävästi. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 16,5 prosenttia 888 (1 065) tuhanteen euroon johtuen lähinnä siitä, että katsauskaudelle ei osunut laitevalmistaja (OEM) -asiakkaiden suuria tilauksia.

Tammi-maaliskuun 2023 bruttokateprosentti nousi 71,2 prosenttiin vertailukauden 68,1 prosentista molempien segmenttien parantaessa katetta.

Käyttökate oli -513 (-937) tuhatta euroa. Käyttökatetta paransi etenkin terveydenhuollon ratkaisumyynnin parantunut kannattavuus.

Tammi-maaliskuun 2023 nettorahoituskulut olivat -134 (71) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin että euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Tammi-maaliskuu 2023

Tammi-maaliskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -440 (-688) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -545 (-859) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella -349 (-622) tuhatta euroa.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 179 (4 630) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -2 136 (1 821) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 658 (4115) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääomaan sisältyy myyntisaamisia 3 446 (3 307) tuhatta euroa. Kiinalainen asiakas, jolta Optomedilla on suuri myyntisaaminen, on maksanut maksusuunnitelman mukaisesti katsauskaudella.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 888 1 065 -16,5 % 5 398
Bruttotulos * 559 641 -12,8 % 3 738
Bruttokateprosentti*, % 62,9 % 60,2 % 69,3 %
Käyttökate -426 -499 14,6 % -670
Käyttökateprosentti *, % -47,9 % -46,9 % -12,4 %
Liiketulos -779 -864 9,8 % -3 159
Liiketulosprosentti*, % -87,7 % -81,1 % -58,5 %

 *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Tammi-maaliskuu 2023

Tammi-maaliskuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 16,5 prosenttia 888 (1 065) tuhanteen euroon. Huolimatta Yhdysvallat ja jakelijat -myyntikanavien hyvästä suoriutumisesta, katsauskauden liikevaihto laski johtuen OEM-kanavan ja Kiinan hiljaisesta neljänneksestä.

Bruttokateprosentti oli 62,9 (60,2) prosenttia. Kasvu johtui suuremmasta korkean katteen jakelumyynnin osuudesta vertailukauteen 2022 nähden. Käyttökate oli -426 (-499) tuhatta euroa eli -47,9 (-46,9) prosenttia liikevaihdosta.

 

Ohjelmistot-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 2 590 2 150 20,5 % 9 263
Bruttotulos * 1 917 1 549 23,8 % 6 330
Bruttokateprosentti *, % 74,0 % 72,0 % 68,3 %
Käyttökate 790 414 90,8 % 2 079
Käyttökateprosentti *, % 30,5 % 19,3 % 22,4 %
Liiketulos 615 257 139,2 % 1 431
Liiketulosprosentti *, % 23,8 % 12,0 % 15,4 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Tammi–maaliskuu 2023

Tammi-maaliskuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 20,5 prosenttia ollen 2 590 (2 150) tuhatta euroa. Kasvu johtui terveydenhuollon ratkaisuliiketoiminnan erittäin vahvasta suorituksesta, mikä oli myös syynä segmentin liikevaihdon 23,2 % kasvuun edellisellä kvartaalilla loka-joulukuussa 2022.

Bruttokateprosentti nousi ollen 74,0 (72,0). Käyttökate oli 790 (414) tuhatta euroa ja 30,5 (19,3) prosenttia liikevaihdosta. Keskeinen syy käyttökatteen parantumiseen oli terveydenhuollon ratkaisumyynnin kannattavuuden parantuminen.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

Tammi–maaliskuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 877 (853) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

  3/2023 3/2022
Laitteet 48 53
Ohjelmistot 45 45
Konsernihallinto 22 23
Yhteensä 115 121

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2022. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 10.00 Hanasaaressa, kongressisali Tetra, osoitteessa Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Yhtiökokouskutsu ja lisätietoja on saatavissa osoitteessa:

https://www.optomed.com/fi/sijoittajat/varsinainen-yhtiokokous-2023/

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 16 541 355 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 373 566 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 2.3.2023 julkaistussa vuoden 2022 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

Liputusilmoitukset

Muut tapahtumat

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2023 tulosjulkistukset

  • elokuuta 2023Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2023
  • marraskuuta 2023Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja
Puhelin: +358 (0)50 562 4077
Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

 

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 (0)40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liiketulosprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulosprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 2022
Liikevaihto 3 478 3 214 14 660
Liiketoiminnan muut tuotot 0 36 857
Materiaalit ja palvelut -1 002 -1 061 -5 449
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 191 -2 243 -8 827
Poistot ja arvonalentumiset -530 -524 -3 145
Liiketoiminnan muut kulut -798 -884 -3 193
Liiketulos -1 043 -1 461 -5 097
Rahoitustuotot 68 116 569
Rahoituskulut -202 -45 -1 024
Nettorahoituskulut -134 71 -454
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 177 -1 390 -5 551
Tuloverokulu 20 20 79
Kauden voitto/tappio -1 157 -1 370 -5 472
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -1 157 -1 370 -5 472
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos  
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 15 284 687 13 591 827 14 640 697
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,08 -0,10 -0,37

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 2022
Kauden voitto/tappio -1 157 -1 370 -5 472
Muut laajan tuloksen erät  
Kurssierot 78 -77 139
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 78 -77 139
Kauden laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille -1 079 -1 447 -5 333

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  6 849  6 623  6 562
Asiakassuhteet  1 109  1 330  1 164
Teknologia-omaisuuserä  509  611  534
Muut aineettomat hyödykkeet  374  358  379
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 096  13 177  12 895
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  793  667  852
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 353  1 101  1 448
Laskennalliset verosaamiset  16  13  15
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 258  14 959  15 210
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  3 071 3 260 2 998
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 324 4 247 4 568
Rahavarat  7 179  4 630  8 524
Lyhytaikaiset varat yhteensä  14 574  12 136  16 090
   
Varat yhteensä  29 832 27 096  31 300

 

Tuhatta euroa 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  46 900  38 579  46 896
Muuntoero 129 -164 51
Kertyneet voittovarat -27 149 -21 933 -21 717
Tilikauden tappio -1 157 -1 370 -5 472
Oma pääoma yhteensä  19 306  15 696  20 342
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  3 182  3 646  3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat  874  1 908  906
Vuokrasopimusvelat  876  721  1 058
Laskennalliset verovelat  368  444  387
Pitkäaikaiset velat yhteensä  5 300  6 719  5 731
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  794  705  794
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193  193
Vuokrasopimusvelat  502  392  412
Ostovelat ja muut velat 3 737 3 391 3 828
Lyhytaikaiset velat yhteensä  5 226 4 682  5 227 
       
Velat yhteensä  10 526  11 400  10 957
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  29 832  27 096  31 300

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 80 504 46 896 51 -27 189 20 342
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 157 -1 157
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 78 78
Kauden laaja tulos yhteensä   78 -1 157 -1 079
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeoptiot  4 40 43
Liiketoimet omistajien   4   40 43
kanssa yhteensä  
 
Oma pääoma 31.3.2023 80 504 46 900 129 -28 307  19 306

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 370 -1 370
Muut laajan tuloksen erät
muuntoerot -77 -77
Kauden laaja tulos yhteensä   -77 -1 370 -1 447
Osake optiot  54 37 91
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     54   37 91
Oma pääoma 31.3.2022 80 504 38 579 -164 -23 303  15 696
 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -5 472 -5 472
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 139 139
Kauden laaja tulos yhteensä   139 -5 472 -5 333
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  8 371 8 371
Osakeoptiot 253 253
Liiketoimet omistajien   8 371   253 8 624
kanssa yhteensä  
 
Oma pääoma 31.12.2022 80 504 46 896 51 -27 189  20 342

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 2022
 
Liiketoiminnan rahavirrat  
Kauden voitto/tappio -1 157 -1 370 -5 472
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 530 535 3 145
Rahoitustuotot ja -kulut 167 -73 618
Muut oikaisut -11 15 -770
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -471 -893 -2 479
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 324 425 204
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -95 -303 -68
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -171 117 172
Rahavirta ennen rahoituseriä -413 -654 -2 171
Maksetut korot -17 -11 -76
Maksetut muut rahoituskulut -10 -23 -123
Saadut korot 0 0 0
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -440 -688 -2 370
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -518 -542 -2 249
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -27 -317 -780
Investointien nettorahavirta (B) -545 -859 -3 029
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 4 54 9 012
Osakeannin transaktiokulut 0 0 -682
Lainojen lyhennykset -230 -574 -912
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -122 -101 -415
Rahoituksen nettorahavirta (C) -349 -622 7 003
Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 333 -2 169 1 605
Rahavarat kauden alussa 8 524 6 804 6 804
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -12 -5 115
Rahavarat kauden lopussa 7 179 4 630 8 524

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä osavuosikatsauksen laatimisperusta

 

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2023 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2022 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

 

Raportoitavat segmentit

1-3/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  888  2 590 0  3 478
Operatiiviset kulut netto -330 -673 0 -1 002
Kate 559 1 917 0  2 476
Poistot -353 -175 -2 -530
Muut kulut -984 -1 127 -877 -2 989
Liiketulos -779 615 -879 -1 043
Rahoituserät 0 0 -134 -134
Voitto/Tappio ennen verokuluja -779 615 -1 014 -1 177

 

1-3/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 065  2 150 0  3 214
Operatiiviset kulut netto -424 -601 0 -1 025
Kate 641 1 549 0  2 190
Poistot -365 -157 -2 -524
Muut kulut -1 140 -1 135 -853 -3 127
Liiketulos -864 257 -854 -1 461
Rahoituserät 0 0 71 71
Voitto/Tappio ennen verokuluja -864 257 -783 -1 390

 

2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 398  9 263 0  14 660
Operatiiviset kulut netto -1 659 -2 933 0 -4 592
Kate 3 738 6 330 0  10 069
Poistot -2 489 -649 -8 -3 145
Muut kulut -4 408 -4 251 -3 361 -12 020
Liiketulos -3 159 1 431 -3 368 -5 097
Rahoituserät 0 0 -454 -454
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 159 1 431 -3 823 -5 551

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 1-3/2023 1-3/2022 2022
Liiketoiminnan muut tuotot 0 36 857
Yhteensä 0 36 857

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 1-3/2023 1-3/2022 2022
Myynnin ja markkinoinnin kulut -147 -173 -784
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -90 -181 -361
Hallinto- ja yleiskulut -562 -530 -2 049
Liiketoiminnan kulut yhteensä -798 -884 -3 193

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  31.3.2023 31.3.2022  31.12.2022
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 182 3 646 3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat 874 1 908 906
Vuokrasopimusvelat 876 721 1 058
Yhteensä 4 932 6 275 5 344
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 794 705 794
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193 193
Vuokrasopimusvelat 502 392 412
Ostovelat 758 841 869
Yhteensä 2 247 2 131 2 268
   
Rahoitusvelat yhteensä 7 179 8 406 7 612

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski.

Maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin tammikuussa. Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti.

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.3.2023  
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 839 0,50 %                    9
Erääntyneet
1-30 päivää                         83 1,50 %                    1
30 päivää                         33 4 %                    1
60 päivää                       255 9 %                  23
Yli 90 päivää                           5 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 810 30 %                543
Yhteensä                    4 024                    578  

 

1 000 euroa Bruttokirjanpito arvo Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.3.2022  
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)  1 203 0,50 %  6
Erääntyneet
1-30 päivää  79 1,50 %  1
31-60 päivää  52 4 %  2
61-90 päivää  55 9 %  5
Yli 90 päivää  33 12 %  4
Erityinen tappiovaraus  2 371 30 %  711
Yhteensä  3 792    729

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2022  
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 664 0,50 %                    8
Erääntyneet
1-30 päivää                       161 1,50 %                    2
30 päivää                           7 4 %                    0
60 päivää                         29 9 %                    3
Yli 90 päivää                         12 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 962 30 %                589
Yhteensä                   3 836                    604