Optomed Oyj tilinpäätöstiedote, tammi-joulukuu 2020

Optomed Oyj, Pörssitiedote, 18.2.2021, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote,
tammi-joulukuu 2020

Loka – joulukuu 2020

 • Liikevaihto laski 6,6 prosenttia 4,041 (4,329) tuhanteen euroon
 • Oikaistu käyttökate oli -62 (-211) tuhatta ollen -1,5 (-4,9) prosenttia liikevaihdosta
 • Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti erityisesti Laitteet-segmentin OEM-myyntiin, kun taas Ohjelmistot-segmentti jatkoi tasaisen hyvää suoritustaan
 • Liikevaihto kasvoi Kiinassa
 • Optomed Auroralle saatiin lääkintälaitelupa Kiinaan
 • Yhdysvaltojen liikevaihto kehittyi hyvin
 • Tekoälyä hyödyntävä Aurora IQ -kamera lanseerattiin marraskuussa 2020

 

Tammi – joulukuu 2020

 • Liikevaihto laski 13,1 prosenttia 13 011 (14 977) tuhanteen euroon
 • Oikaistu käyttökate oli -733 (-196) tuhatta vastaten -5,6 (-1,3) prosenttia liikevaihdosta
 • Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti Laitteet-segmenttiin, kun taas Ohjelmistot-segmentti on jatkanut tasaisen hyvää suoritustaan

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 Muutos, % 2020 2019 Muutos, %
Liikevaihto 4 041 4 329 -6,6% 13 011 14 977 -13,1%
Bruttotulos * 2 809 2 745 2,3% 8 955 9 944 -9,9%
Bruttokateprosentti *, % 69,5% 63,4% 68,8% 66,4%
Käyttökate -62 550 -111,2% -733 -335 -118,8%
Käyttökateprosentti *, % -1,5% 12,7% -5,6% -2,2%
Oikaistu käyttökate * -62 -211 70,7% -733 -196 -274,6%
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -1,5% -4,9% -5,6% -1,3%
Liiketulos -594 -33 -1677,9% -2 906 -2 596 -11,9%
Liiketulosprosentti *, % -14,7% -0,8% -22,3% -17,3%
Oikaistu liiketulos * -594 -794 25,1% -2 906 -2 457 -18,3%
Oikaistu Liikevoittomarginaali *, % -14,7% -18,3% -22,3% -16,4%
Nettotulos -652 -58 -1016,5% -3 177 -2 875 -10,5%
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,05 -0,01 -612,5% -0,24 -0,32 29,5%
Liiketoiminnan Nettorahavirta 383 2 000 -80,8% -2 801 161 -1839,7%
Nettovelka -4 090 -8 940 -54,3% -4 090 -8 940 -54,3%
Nettovelka / oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
5,6 45,7 5,6 45,7
Omavaraisuusaste * 64,6% 57,2% 64,6% 57,2%
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 395 443 -10,8% 1 406 1 540 -8,7%
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 83 66 25,6% 253 234 8,1%
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 479 509 -6,1% 1 659 1 774 -6,5%

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Optomedin liiketoiminta kehittyi vuoden viimeisellä neljänneksellä positiiviseen suuntaan, siitäkin huolimatta että liikevaihto oli vielä hieman laskussa. Yhtiön omalla tuotemerkillä myytyjen laitteiden ja ohjelmistojen kokonaiskysyntä kasvoi, joskin pandemia vaikutti edelleen negatiivisesti liiketoimintaamme erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Pandemian aikana hyvin suoriutuneen Ohjelmistot-segmenttimme liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan, perustuen jatkuvaan liikevaihtoon olemassa olevalta asiakaskunnalta, minkä lisäksi kasvua vauhditti vuosineljänneksen aikana tehdyt uudet järjestelmätoimitukset.

Laitteet-segmentille vuosi 2020 oli merkittävän muutoksen vuosi. Optomedin strategiana on ollut laajentaa omaa jakeluverkostoaan ja siten kasvattaa erityisesti omalla tuotemerkillään myytävien kameratuotteiden ja kokonaisratkaisujen määrää. Optomedin omalla tuotemerkillä, jakeluverkostomme kautta toimitettujen kameroiden myynti alkoi kasvaa kolmannella neljänneksellä ja kasvu jatkui vahvana viimeisen vuosineljänneksen aikana, samalla kun myynti OEM-asiakkaillemme laski. Vuoden 2020 aikana yhtiön omalla tuotemerkillä myytyjen kameroiden osuus ylitti merkittävästi OEM-asiakkaiden kautta myytyjen tuotteiden määrän, luoden kasvavaa omaa laitekantaa ja lisää mahdollisuuksia ohjelmistomyynnille sekä muulle jatkuvan liikevaihdon kasvulle tulevina vuosina.

Kiinan yksikkömme liikevaihto kehittyi erityisen suotuisasti varsinkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja vuoden 2020 uusien tuoterekisteröintien- ja lanseerauksien odotetaan vaikuttavan Kiinan myyntiin positiivisesti myös kuluvana- ja tulevina vuosina.

Covid-19-pandemian aiheuttaman henkilökohtaisen myyntityön rajoitteiden, sekä OEM-asiakkaidemme myynnin laskun seurauksena Laitteet-segmentin liikevaihto laski, mutta kannattavuus parani.

Erityisen positiivista oli, että neljännen vuosineljänneksen aikana saimme myytyä ja toimitettua useita diabeettisen retinopatian seulonnan kokonaisratkaisuja, sisältäen kameroita, ohjelmistoja ja tekoälypalveluita, useiden maiden terveydenhuoltoon ja seulontaohjelmiin Aasiassa ja Lähi-idässä. Odotamme tämänkaltaisten ratkaisutoimitusten lisääntyvän edelleen vuoden 2021 aikana, varsinkin kun pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset alkavat helpottamaan. Uuden marraskuussa julkistetun tekoälyä hyödyntävän Aurora IQ:n vastaanotto markkinoilla on ollut erittäin positiivinen, mutta logistiikan vuoksi toimitusmäärät eivät olleet vuoden loppuun mennessä vielä merkittäviä. Aurora IQ:lla odotetaan olevan merkittävä vaikutus yhtiön kasvuun vuodesta 2021 alkaen.

Kokonaisuutena viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiön liikevaihto laski 6,6 prosenttia johtuen pandemian aiheuttamasta kameramyynnin laskusta OEM-asiakkaillemme. Kannattavuus kuitenkin parani johtuen kasvaneesta ohjelmistomyynnistä sekä omalla tuotemerkillä myytyjen, korkeamman katteen kameratuotteiden myynnin kasvun johdosta. Operatiivinen kassavirta oli positiivinen.

Vuoden 2020 aikana muuttunut myyntikanavien rakenne, tytäryhtiön perustaminen Yhdysvaltoihin, uuden Aurora IQ -kameran lanseeraus, uudet tuoterekisteröinnit Kiinassa ja Kanadassa, sekä Kiinan positiiviset markkinanäkymät antavat meille hyvät lähtökohdat vuodelle 2021. Useat keskeiset markkinamme näyttävät tällä hetkellä selkeitä elpymisen merkkejä, joten olemme loppuvuodesta 2020 alkaneet lisäämään merkittävästi myynnin ja markkinoinnin aktiviteetteja. Vaikka Covid-19-pandemian vaikutukset markkinoihimme ja liiketoimintaamme oletettavasti jatkuvat vielä tästä eteenpäinkin, odotamme yhtiön liikevaihdon kuitenkin kasvavan vuoden 2021 aikana.

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

 

 

Vuoden 2021 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 18.2.2021 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

 

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 26300

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 554 810 399#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Loka-joulukuu 2020

Loka-joulukuussa 2020 konsernin liikevaihto laski 6,6 prosenttia ollen 4 041 (4 329) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana huolimatta koronaviruspandemiasta. Segmentin liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia, pohjautuen jatkuvaan liiketoimintaan nykyisiltä asiakkailta, sekä uusiin kansainvälisiin toimituksiin. Konsernin bruttokateprosentti nousi 69,5 prosenttiin vertailukauden 63,4 prosentista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat viimeisellä neljänneksellä 40 (11) tuhatta euroa. Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 68,5 prosenttia verrattuna 63,2 prosenttiin vuonna 2019.

Loka-joulukuussa 2020 konsernin käyttökate oli -62 (550) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -62 (-211) tuhatta euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vuoden 2019 pörssilistautumiseen liittyvät kulut, joita oli 760 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2019 verrattuna oli korkeampi bruttotulos johtuen ohjelmistojen ja Optomedin omien tuotteiden kasvaneesta myynnistä, sekä matalammat liiketoiminnan muut kulut. Alentuneet kulut johtuivat yhtiön nopeasta reagoimisesta pandemiaan tehokkailla säästötoimenpiteillä. Yhtiö on vähentänyt matkustamista ja siirtänyt ulkopuolisia tapahtumia. Liiketulos oli -594 (-33) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -594 (-794) tuhatta euroa.

Loka-joulukuussa 2020 nettorahoituskulut olivat -69 (-67) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Tammi-joulukuu 2020

Tammi-joulukuussa 2020 konsernin liikevaihto laski 13,1 prosenttia ollen 13 011 (14 977) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana huolimatta koronaviruspandemiasta ja sen liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia. Segmentin liikevaihdon kasvu perustui jatkuvien palveluiden toimitukseen nykyisille asiakkaille. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 30,3 prosenttia. Lasku johtui koronaviruspandemiasta ja koski pääasiassa OEM-myyntiä. Optomedin omalla tuotemerkillä myytävät tuotteet menestyivät hyvin huolimatta pandemiasta ja niiden myynti ylitti OEM-myynnin. Bruttokateprosentti nousi 68,8 prosenttiin vertailukauden 66,4 prosentista. Yhtiön muut liiketoiminnan tuotot olivat 157 (254) tuhatta euroa ja kasvattivat bruttotulosta vuosina 2020 ja 2019. Vuoden 2020 bruttokateprosentti olisi ollut 67,6 (64,7) ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

Tammi-joulukuun 2020 käyttökate oli -733 (-335) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -733 (-196) tuhatta euroa. Vertailukauteen vaikuttivat listautumiseen liittyvät kulut, joita oli 139 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen heikentymiseen vuoteen 2019 verrattuna oli alempi liikevaihto, jota osittain kompensoi korkeampi bruttotulos. Käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti alemmat liiketoiminnan toimintakulut, johtuen lomautuksista, matkustuskulujen alenemisesta ja ulkoisten tapahtumien perumisesta tai siirrosta myöhemmäksi koronaviruspandemian takia. Liiketulos oli -2 906 (-2 596) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -2 906 (-2 457) tuhatta euroa.

Tammi-joulukuun 2020 nettorahoituskulut olivat -341 (-356) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Loka-joulukuu 2020

Loka-joulukuun 2020 liiketoiminnan nettorahavirta oli 383 (2 000) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -651 (-407) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -34 (15 548). Loka-joulukuun 2019 rahoituksen rahavirtaan vaikutti listautumisannilla kerätty 20 miljoonan euron varat.

Tammi-joulukuu 2020

Tammi-joulukuun 2020 liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 801 (161) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -1 820 (-1 434) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -3 698 sisältäen 3,2 miljoonan euron lainan takaisinmaksun vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla. Rahoituksen rahavirta vuonna 2019 oli 18 123 tuhatta euroa, sisältäen kahdesta eri osakeannista kerätyt varat. Ennen listautumista vuonna 2019 yhtiö keräsi osakeannissa noin 3 miljoonan euron ja listautumisannissa noin 20 miljoonana euron varat.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 10 608 (18 866) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -4 090 (8 940) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 440 (1 275) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

 

Laitteet-segmentti

 Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 Muutos, % 2020 2019 Muutos, %
Liikevaihto 1 738 2 158 -19,5 % 5 097 7 309 -30,3 %
Bruttotulos * 990 1 113 -11,1 % 2 862 4 200 -31,9 %
Bruttokateprosentti, % * 56,9 % 51,6 % 56,1 % 57,5 %
Käyttökate 1 – 169 100,4 % – 251 – 408 38,5 %
Käyttökateprosentti, % * 0,0 % -7,8 % -4,9 % -5,6 %
Liiketulos -384 – 539 28,9 % -1 820 -1 913 4,8 %
Liiketulosprosentti*, % -22,1 % -25,0 % -35,7 % -26,2 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka-joulukuu 2020

Loka-joulukuussa 2020 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 19,5 prosenttia ollen 1 738 (2 158) tuhatta euroa. Kuten toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, lasku johtui koronaviruspandemian aiheuttamasta henkilökohtaisen myyntityön rajoittuneisuudesta sairaaloihin ja klinikoille, vaikuttaen eniten OEM-myyntiin. Optomedin oman tuotemerkin kameramyynti jakelijoiden ja sekä Kiinan että USA:n yksiköiden kautta kehittyi hyvin pandemiasta huolimatta ja ylitti OEM-myynnin.

Loka-joulukuussa 2020 bruttokateprosentti nousi 56,9 prosenttiin edellisen vuoden 51,6 prosentista. Muutos johtui Optomedin omalla tuotemerkillä myytyjen paremman katteen tuotteiden kasvaneesta osuudesta verrattuna OEM-tuotteisiin. Loka-joulukuussa 2020 käyttökate oli 1 (-169) tuhatta euroa eli 0,0 (-7,8) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen nousuun oli parantunut bruttokateprosentti sekä liiketoiminnan muiden kulujen lasku johtuen matkustamisen ja toimialatapahtumien vähenemisestä pandemian takia.

Tammi-joulukuu 2020

Tammi-joulukuussa 2020 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 30,3 prosenttia johtuen pandemian vaikutuksista erityisesti OEM-myyntiin. Liikevaihto oli 5 097 (7 309) tuhatta euroa.

Tammi-joulukuussa 2020 bruttokateprosentti laski 56,1 prosenttiin edellisen vuoden 57,5 prosentista. Katsauskauden liiketoiminnan muut tuotot olivat 101 (175) tuhatta euroa. Tammi-joulukuun 2020 bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 54,1 prosenttia verrattuna 55,1 prosenttiin 2019.

Tammi-joulukuussa 2020 käyttökate oli -251 (-408) tuhatta euroa eli -4,9 (-5,6) prosenttia liikevaihdosta. Vaikka liikevaihto tippui 30,3 prosenttia, käyttökate oli linjassa vuoden 2019 vastaavan ajanjakson kanssa. Tämä johtui pandemian vuoksi aloitetuista säästötoimenpiteistä.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

 

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 Muutos, % 2020 2019 Muutos, %
Liikevaihto 2 303 2 171 6,1 % 7 913 7 668 3,2 %
Bruttotulos * 1 819 1 631 11,5 % 6 093 5 744 6,1 %
Bruttokateprosentti, % * 79,0 % 75,2 % 77,0 % 74.9%
Käyttökate  635  476 33,3 % 1 926 1 667 15,6 %
Käyttökateprosentti, % * 27,6 % 21,9 % 24,3 % 21.7%
Liiketulos  487  264 84,6 % 1 323  909 45,4 %
Liiketulosprosentti, % * 21,2 % 12,1 % 16,7 % 11,9 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka–joulukuu 2020

Loka-joulukuu 2020 oli Ohjelmistot-segmentille jälleen onnistunut vuosineljännes. Liikevaihto nousi 6,1 prosenttia ja oli 2 303 (2 171) tuhatta euroa. Koronaviruspandemiasta huolimatta liikevaihto säilyi hyvällä tasolla nykyisten asiakkaiden jatkuvan palveluliikevaihdon ja uusien kansainvälisten toimitusprojektien ansiosta.

Loka-joulukuun 2020 bruttokateprosentti oli 79,0 (75,2). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 40 (11) tuhatta euroa. Bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 77,0 katsauskaudella, ja vuoden 2019 vastaavalla kaudella 74,9. Muutos johtui parantuneesta asiakasjakaumasta ja tuotevalikoimasta.

Käyttökate oli 635 (476) tuhatta euroa ja vastaavasti 27,6 (21,9) prosenttia liikevaihdosta. Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset ovat hidastaneet seulontojen kansainvälistä ratkaisumyyntiä.

 

Tammi–joulukuu 2020

Tammi-joulukuussa 2020 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 3,2 prosenttia ollen 7 913 (7 668) tuhatta euroa. Bruttotulokseen sisältyi 56 tuhatta euroa liiketoiminnan muita tuottoja, verrattuna 79 tuhanteen euroon vuonna 2019. Bruttokate ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 76,3 prosenttia vuonna 2020 ja 73,9 prosenttia 2019. Käyttökate oli 1 926 (1 667) tuhatta euroa eli 24,3 (21,7) prosenttia liikevaihdosta.

Orgaaninen kasvu

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sekä konsernin että segmenttien orgaaninen kasvu. Lukuja on oikaistu Kiinan renminbin ja euron välisien kurssierojen osalta.

 

Orgaaninen kasvu prosenttia 10-12/2020 2020 2019
Laitteet-segmentti* -18,9% -29,5% -2,5%
Ohjelmistot-segmentti* 6,1% 3,2% 6,9%
Konserni* -6,3% -12,7% 1,5%

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT-kulut, sekä osakeantien kustannukset.

 

Loka-joulukuu 2020

Loka-joulukuussa 2020 konsernitason operatiiviset kulut olivat 697 (+242) tuhatta euroa. Vuoden 2019 vertailukausi sisälsi 760 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Katsauskauden kulujen kasvu ilman listautumiseen liittyviä kuluja oli 179 tuhatta euroa.

 

Tammi–joulukuu 2020

Tammi-joulukuussa 2020 konsernitason operatiiviset kulut olivat 2 408 (1 593) tuhatta euroa. Vuoden 2019 vertailukausi sisälsi 139 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa.

 

2020 2019
Laitteet 53 59
Ohjelmistot 38 36
Konserni 18 13
Yhteensä 109 108

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2019. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 11.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Jun Wu valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Anna Tenstam valittiin uutena jäsenenä hallitukseen

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

 

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksettiin kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 740 378 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 5,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 20.3.2020 julkaistussa vuoden 2019 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Tässä tulosjulkistuksessa yhtiö kuvaa ainoastaan muutokset vuosikertomuksessa julkaistuun kokonaiseen kuvaukseen riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Edellisen osavuosikatsauksen  COVID-19 koronavirus -riski on päivitetty seuraavasti:

 

COVID-19 koronavirus

COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat epävarmoja.

 

Yhtiön Ohjelmistot-segmentti on pitkälti säästynyt pandemian negatiivisilta vaikutuksilta johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta ja olemassa olevista pitkistä asiakassopimuksista, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemiasta. Terveydenhuoltosektori on keskittynyt pandemian hoitoon ja sen vaikutuksiin, minkä vuoksi muita toimittajatapaamisia ja ostoja on lykätty. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa erityisesti, koska henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat silmänpohjakameramarkkinoille tyypillinen myyntitapa.

Tällä hetkellä Kiinan kansantasavalta ja Aasian ja Tyynenmeren maat näyttävät päässeen pandemian pahimman vaiheen yli. Tartuntamäärät ovat kuitenkin kasvussa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tällä voi olla vaikutusta sekä Optomedin myyntiin Euroopassa että liiketoiminnan laajentamistoimiin Yhdysvalloissa. Optomed tunnistaa lisäksi riskin pitkittyneestä pandemiasta, mikä voisi aiheuttaa lisärajoituksia maailmanlaajuisesta sekä erityisesti alhaisten tartuntamäärien alueilla kuten Kiinan kansantasavallassa ja Aasian ja Tyynenmeren maissa. Lisäksi komponenttitoimitusten ongelmien riski on kasvanut pandemian johdosta. Yhtiö on aloittanut toimenpiteitä suojellakseen nykyistä vahvaa kassatilannetta ja turvatakseen vaihtoehtoisten komponenttien hankintamahdollisuudet.

 

Liputusilmoitukset

Loka-joulukuussa 2020 Optomed vastaanotti kaksi suurimmat osakkeenomistajat -ilmoitusta OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Viimeisimmän ilmoituksen mukaan, OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus osakkeista ja äänistä laski 4,99 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista 16.10.2020.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

12.1.2021 Optomed tiedotti, että se voittanut kilpailutuksen, jonka tarkoituksen on kehittää silmätautien hoidon kirjaamisen ja seurannan tietojärjestelmä Suomen yliopistollisille silmäklinikoille.

14.1.2021 Optomed tiedotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Haohao Zhang valitaan uutena jäsenenä hallitukseen. Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden pysyvän ennallaan.

28.1.2021 Optomed tiedotti, että yhtiö on perustanut tieteellisen asiantuntijaryhmän (scientific advisory board). Asiantuntijaryhmä koostuu kansainvälisesti tunnetuista, tieteellisesti ansioituneista, silmätauteihin erikoistuneista lääkäreistä, joilla kaikilla on vahva osaaminen tekoälyn hyödyntämisestä silmäsairauksien seulonnassa.

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 19 442 899,33 euroa ja tilikauden tappio kauden lopussa 2 142 670,91 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että ulkona oleville 14 003 144 osakkeelle kuuluvat voitonjakokelpoiset varat jäävät yhtiölle ja ne jätetään tuleville tilikausille

 

Tilintarkastus

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu

 

Vuoden 2021 taloudellinen raportointi

Viimeistään viikolla 10                 Vuosikertomus 2020

6.5.2021                                         Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

5.8.2021                                         Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

4.11.2021                                       Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

 

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

 

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2020 Optomedin liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa Yhtiö työllisti 109 ammattilaista.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Orgaaninen kasvu, %

 

Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun pois lukien (i) yritysostoista ja – myynneistä johtuva kasvu; ja (ii) valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu. Orgaanisen kasvun eri osatekijät lasketaan seuraavasti:

 

Yritysostot ja -myynnit: Näyttää, kuinka kunkin kauden aikana toteutetut yritysostot ja -myynnit ovat vaikuttaneet raportoituihin liikevaihtoihin. Yritysostojen vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto hankittujen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta samalta kaudelta. Yritysmyyntien vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto myytyjen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta edelliseltä vastaavalta vertailukaudelta.

 

Valuuttakurssien vaihtelut: Näyttää, kuinka muissa valuutoissa kuin eurossa (Konsernin raportointivaluutta) kertyneen liikevaihdon muuntaminen on vaikuttanut raportoituun liikevaihtoon silloin, kun valuuttakursseissa on eroja tarkasteltavana olevan kauden ja vastaavan vertailukauden välillä. Vertailukauden tulot muissa valuutoissa kuin euroissa lasketaan uudelleen käyttäen tarkasteltavana olevan kauden soveltuvaa valuuttakurssia valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusten poistamiseksi kyseiseltä kaudelta.

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Liikevaihto 4 041 4 329 13 011 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 40 11 157 254
Materiaalit ja palvelut -1 272 -1 595 -4 213 -5 287
Bruttotulos 2 809 2 745 8 955 9 944
Liiketulos -594 -33 -2 906 -2 596
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Listautumiseen liittyvät kustannukset 0 -760 0 139
Oikaistu liiketulos -594 -794 -2 906 -2 457
Poistot ja arvonalentumiset 533 583 2 173 2 261
Oikaistu käyttökate -62 -211 -733 -196

 

Konsernin orgaaninen kasvu 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Liikevaihto 4 041 4 329 13 010 14 977
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 4 041 4 329 13 010 14 977
Valuuttakurssien vaikutus 0 -14 0 -82
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 4 041 4 315 13 010 14 895
Orgaaninen kasvu % -6,3 % -12,7 %

 

Laitteet-segmentin orgaaninen kasvu 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Liikevaihto 1 738 2 158 5 097 7 309
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 1 738 2 158 5 097 7 309
Valuuttakurssien vaikutus 0 -14 0 -82
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 1 738 2 144 5 097 7 227
Orgaaninen kasvu % -18,9 % -29,5 %
Ohjelmistot-segmentin orgaaninen kasvu 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Liikevaihto 2 303 2 171 7 913 7 668
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 2 303 2 171 7 913 7 668
Valuuttakurssien vaikutus 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 2 303 2 171 7 913 7 668
Orgaaninen kasvu % 6,1 % 3,2 %

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Liikevaihto 4 041 4 329 13 011 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 40 11 157 254
Materiaalit ja palvelut -1 272 -1 595 -4 213 -5 287
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 161 -2 143 -7 319 -7 299
Poistot ja arvonalentumiset -533 -583 -2 173 -2 261
Liiketoiminnan muut kulut -710 -52 -2 369 -2 980
Liiketulos -594 -33 -2 906 -2 596
Rahoitustuotot 197 40 452 8
Rahoituskulut -266 -107 -794 -365
Nettorahoituskulut -69 -67 -341 -356
     
Voitto/tappio ennen veroja -663 -101 -3 247 -2 952
         
Tuloverokulu 11 42 70 77
Kauden voitto/tappio -652 -58 -3 177 -2 875
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -652 -58 -3 177 -2 875
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 262 766 8 935 654 13 262 766 8 935 654
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,05 -0,01 -0,24 -0,32

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Kauden voitto/tappio -652 -58 -3 177 -2 875
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot 9 -4 77 14
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9 -4 77 14
Kauden laaja tulos yhteensä -643 -63 -3 100 -2 862
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -643 -63 -3 100 -2 862

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
VARAT .
Pitkäaikaiset varat .
Liikearvo  4 256 4 256
Kehittämismenot  5 667 5 218
Asiakassuhteet  1 608 1 829
Teknologia-omaisuuserä  738 840
Muut aineettomat hyödykkeet  485 540
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 743 12 662
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  359 406
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 165 1 075
Laskennalliset verosaamiset  11 8
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 289 14 151
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 539 2 468
Myyntisaamiset ja muut saamiset  3 637 4 125
Rahavarat  10 608 18 866
Lyhytaikaiset varat yhteensä  16 784 24 459
     
Varat yhteensä 31 073  39 611

 

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma  80 80
Ylikurssirahasto  504 504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  37 470 37 341
Muuntoero  166 89
Kertyneet voittovarat -14 970 -12 500
Tilikauden tappio -3 177 -2 875
Oma pääoma yhteensä 20 073 22 637
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  3 520 5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat  2 670 2 998
Vuokrasopimusvelat  782 699
Laskennalliset verovelat  540 616
Pitkäaikaiset velat yhteensä  7 512 9 416
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  0 1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat  328 60
Vuokrasopimusvelat  425 414
Ostovelat ja muut velat  2 736 5 317
Lyhytaikaiset velat yhteensä  3 489 7 557
     
Velat yhteensä  11 001 16 973
   
Oma pääoma ja velat yhteensä  31 073 39 611

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -3 177  -3 177
Muut laajan tuloksen erät   
muuntoerot 77 77
Kauden laaja tulos yhteensä   77 -3 177 -3 100
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  129 406 535
 
Liiketoimet omistajien    129   406 535
kanssa yhteensä
   
Oma pääoma 31.12.2020 80 504 37 470 166 -18 147  20 073

 

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19 565 18 549 75 -13 656 5 552
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -2 875 -2 875
Muut laajan tuloksen erät  
muuntoerot 14 14
Kauden laaja tulos yhteensä 14 -2 875 -2 862
     
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 61 -61 18 792 694 19 486
Osake optiot 461 461
 
Liiketoimet omistajien 61 -61 18 792   1 155 19 947
kanssa yhteensä  
   
Oma pääoma 31.12.2019 80 504 37 341 89 -15 376 22 637

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 2020 2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -652 -58 -3 177 -2 875
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 533 583 2 173 2 261
Rahoitustuotot ja -kulut 69 61 343 356
Muut oikaisut 92 166 287 466
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 42 752 -377 207
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
(lisäys (-) / vähennys (+))
-80 -468 496 -783
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) /
vähennys (+))
259 -135 -2 -1 346
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
(lisäys (+) / vähennys (-))
350 1 905 -2 483 2 396
Rahavirta ennen rahoituseriä 571 2 054 -2 367 475
Maksetut korot -17 -55 -75 -202
Maksetut muut rahoituskulut -249 -17 -725 -136
Saadut korot 78 17 366 24
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 383 2 000 -2 801 161
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -546 -338 -1 553 -1 175
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -105 -69 -268 -260
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankinta-
ajankohdan rahavaroilla
0 0 0 0
Investointien nettorahavirta (B) -651 -407 -1 820 -1 434
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 57 20 000 92 23 000
Osakeannin transaktiokulut 0 -4 208 0 -4 208
Lainojen nostot 4 41 -167 176
Lainojen lyhennykset 0 -186 -3 233 -460
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -95 -98 -390 -385
Rahoituksen nettorahavirta (C) -34 15 548 -3 698 18 123
Rahavarojen muutos (A+B+C) -302 17 139 -8 319 16 849

 

Rahavarojen muutos -302 17 139 -8 319 16 849
Rahavarat kauden alussa 10 899 1 721 18 866 2 000
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 11 6 61 17
Rahavarat kauden lopussa 10 608 18 866 10 608 18 866

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2020 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2020 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2020 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa  Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

 

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista, että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan, mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

 

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta katsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

10-12/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 738  2 303  4 041
Operatiiviset kulut netto -748 -484 0 -1 232
Kate 990 1 819  –  2 809
Poistot -384 -148 0 -533
Muut kulut -989 -1 183 -697 -2 869
Liiketulos -384 488 -697 -593
Rahoituserät 0 0 -69 -69
Voitto/Tappio ennen verokuluja -384 488 -767 -664

 

10-12/2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot 2 158 2 171  4 329
Operatiiviset kulut netto -1 045 -539 0 -1 584
Kate 1 113 1 631  –  2 745
Poistot -370 -213 0 -583
Muut kulut -1 282 -1 155 242 -2 195
Liiketulos -539 264 242 -33
Rahoituserät 0 0 -67 -67
Voitto/Tappio ennen verokuluja -539 264 175 -101

 

2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 097  7 913  13 011
Operatiiviset kulut netto -2 235 -1 820 -4 055
Kate 2 862 6 093  –  8 955
Poistot -1 569 -603 -2 173
Muut kulut -3 113 -4 166 -2 408 -9 687
Liiketulos -1 820 1 324 -2 408 -2 904
Rahoituserät 0 0 -341 -341
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 820 1 324 -2 749 -3 247

 

2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  7 309  7 668 0  14 977
Operatiiviset kulut netto -3 109 -1 924 0 -5 033
Kate  4 200 5 744 0  9 944
Poistot -1 504 -757 0 -2 261
Muut kulut -4 609 -4 077 -1 593 -10 279
Liiketulos -1 913 909 -1 593 -2 596
Rahoituserät 0 0 -356 -356
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 913 909 -1 949 -2 952

 

Myyntituotot

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa Q4/2020 Q4/2019 2020 2019
Suomi  2 263 1 945  7 777 59,8 % 7 308 48,8 %
Kiina 1031 295 2443 18,8 % 1 795 12,0 %
Muut  747 2 087  2 791 21,4 % 5 874 39,2 %
Yhteensä  4 041 4 327  13 011 100 % 14 977 100 %

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa 2020 2019
Hankintameno
Alkusaldo 1.1. 1 992 1 729
Liiketoimintojen yhdistäminen 0 274
Lisäykset 265 262
Loppusaldo 31.12. 2 257 1 992
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -1 585 -990
Kauden poistot -313 -595
Loppusaldo 31.12. -1 898 -1 585
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 406 739
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 359 406

 

Vuokrasopimukset

 

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset 90 378
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 165 1 075
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja.
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Lyhytaikainen 425 414
Pitkäaikainen 782 699
Yhteensä 1 207 1 113
 

Diskonttauksessa käytetty Optomedin lisäluoton korkojen painotettu keskiarvo oli 3,2 %.

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan.

 

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

31.12.2020

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Liiketoimintojen yhdistäminen  –  –  –  –  –
Lisäykset  –  1 463  –  –  86  1 549
Loppusaldo 31.12.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  – -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot  – -854 -222 -102 -121 -1 298
Kauden arvonalentumiset -160 -160
Loppusaldo 31.12.  –  – 4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256 5 667 1 608 738 485 12 753
 

 

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

31.12.2019

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  7 353  2 222  1 023  543  15 397
Liiketoimintojen yhdistäminen  –  –  –  –  –  –
Lisäykset  –  894  –  –  316  1 210
Loppusaldo 31.12.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  – -2 181 -170 -82 -168 -2 601
Kauden poistot  – -848 -222 -102 -172 -1 344
Loppusaldo 31.12.  – -3 029 -392 -184 -340 -3 945
 –  –  –  –  –  –
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  5 172  2 051  942  376  12 796
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  5 218  1 829  840  519  12 662
 

 

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  31.12.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 192  5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat 2 998  2 723
Vuokrasopimusvelat 782 699
Yhteensä 6 972  8 800
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 0  1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat 328 60
Vuokrasopimusvelat 425 414
Ostovelat 595  1 667
Yhteensä 1 348 3 907
Rahoitusvelat yhteensä 8 320 12 707

 

Lainoja on uudelleenjärjestelty vuoden 2020 aikana. Lainoja on lyhennetty ennenaikaisesti 3 173 tuhatta euroa tilikauden aikana. Seuraavaan 12 kuukauteen ei ole sovittuja lyhennyksiä lainoihin rahoituslaitoksilta.

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella. Toteumat on laskettu FAS standardien mukaisesti.

 

Omavaraisuusaste
Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso
31.12.2019 25 % 57,53 % Optomed-konserni
31.12.2020 25 % 69,03 % Optomed-konserni

 

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

 

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
2020 2 685 1 389 -103
2019 2 200 1 172 -143

 

Myynnit ja myyntisaamiset  ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin. Katso myös liitetieto 2.4 Tiedot tärkeimmistä asiakkaista.

Lisäksi Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista.

 

Lue Optomedin Tilinpäätöstiedote 2020 (FIN) täältä.