Palkitseminen

Last modified: 22.2.2021

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioista seuraavaa:

  • hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa
  • kullekin hallituksen jäsenelle 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu 1.3.2020 alkaen 10,000 euron kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja pitkän aikavälin kannustimena myönnetyistä optioista. Muita kannustinjärjestelmiä ei ollut käytössä vuonna 2019. Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kopsala on myös yhtiön suuri osakkeenomistaja, joten toimitusjohtajan ja yhtiön intressit ovat yhtenäisiä suhteessa Yhtiön osakkeen arvon kehitykseen.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikausilta 2019, 2018, 2017 ja 2016 maksetut palkkiot ja edut:

  1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
tuhatta euroa        
Palkat, palkkiot ja etuudet 105 108 109 127
Osakeperusteiset maksut 86 48
Eläkemaksut
Yhteensä 105 108 195 175

 

Tilikaudella 2019 palkitseminen on koostunut täysin kiinteästä palkitsemisesta. Lisäksi Seppo Kopsalalla on 60 000 optiota joista 40 000 on annettu optio-ohjelma 2015:n ja 20 000 optio-ohjelma 2017 alla. Optioiden merkintähinnat ovat 3,5 euroa ja merkintäaika 1.7.2020–1.7.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä pääsäännöstä.

Optomed tarjoaa toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Optomed kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, tulee yhtiön maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksena hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaava summa. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2019 johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostui kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassaolevista kannustimista. Aiemmin johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Optioiden merkintähinnat vaihtelevat 3,50 – 5,00 euron välillä ja merkintäajat sijoittuvat välille 1.7.2020 – 31.12.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan työpanosta koskeva konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä säännöstä. Lisäksi Ohjelmistot-segmentin johtaja Markku Myllylä on oikeutettu erilliseen bonusjärjestelyyn, jonka perusteella hän voi saada enintään 60 000 euroa ja 60 000 ylimääräistä osakeoptiota, mikäli Optomed Software Oy saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet. Johtoryhmän palkkioista päättää Yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtaja valmistele ehdotuksen palkitsemisvaliokunnalle.

Nykyinen konsernitasoinen johtoryhmä on perustettu vuonna 2019 yllä kohdassa ”– Johtoryhmä” kuvatun mukaisesti, ja suurin osa Optomedin aiemmasta johdosta ennen vuotta 2019 kuuluu tällä hetkellä Laitteet-segmentin johtoryhmään. Alla esitettävät palkkiot kuvaavat vuosina 2016–2018 maksettuja palkkioita Optomedin johdolle. Seuraavassa taulukossa esitetään Optomed Oy:n johdon jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) tilikausilta 2018, 2017 ja 2016 maksetut palkkiot ja etuudet:

  1.1.-30.12.2019 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
tuhatta euroa        
Palkat, palkkiot ja etuudet 615 703 510 459
Osakeperusteiset maksut 163 71 475 231
Eläkemaksut
Yhteensä 740 887 1 062 758

 

Optomed tarjoaa johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, jotka voivat olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta. Yhtiön hallituksen päätöksellä ulkomailla asuville johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota rahana maksettavia eläkejärjestelyjä, jotka vastaavat sitä vakuutusmaksua, mikä vakuutusyhtiölle muutoin maksettaisiin. Lisäksi yhdellä johtoryhmän jäsenellä on erillinen eläkejärjestely.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahdesta kuuteen kuukauden irtisanomisajalla. Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.