Palkitseminen

Last modified: 17.3.2021

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Optomed varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiölle palkitsemispolitiikan vuonna 2020. Palkitsemispolitiikassa on kuvattu Optomed Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioista seuraavaa:

  • hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa
  • kullekin hallituksen jäsenelle 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu 1.3.2020 alkaen 10,000 euron kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja pitkän aikavälin kannustimena myönnetyistä optioista. Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kopsala on myös yhtiön suuri osakkeenomistaja, joten toimitusjohtajan ja yhtiön intressit ovat yhtenäisiä suhteessa Yhtiön osakkeen arvon kehitykseen.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2020 lyhyen aikavälin kannustimena on maksettu kertaluotoinen palkkio liittyen vuonna 2019 loppuunsaatettuun listausprosessiin. Palkkio oli EUR 30 000 tai 21 prosenttia toimitusjohtajan kokonaispalkkioista ja se maksettiin ennen palkitsemispolitiikan voimaantuloa, mutta kuitenkin palkitsemispolitiikan 6. luvun mukaisesti.

Hallitus asetti tilikauden 2020 alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2020. Kriteerit liittyivät liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen. Saavutetun suorituksen perusteella toimitusjohtajalle ei maksettu vuodelta tulospalkkiota.

Pitkänaikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2020 palkitseminen on koostunut täysin lyhyen aikavälin- ja kiinteästä palkitsemisesta. Lisäksi Seppo Kopsalalla on 60 000 optiota joista 40 000 on annettu optio-ohjelma 2015:n ja 20 000 optio-ohjelma 2017 alla. Optioiden merkintähinnat ovat 3,5 euroa ja merkintäaika 1.7.2020–1.7.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde Konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli Konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä pääsäännöstä.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2019 johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkkio muodostui kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassaolevista kannustimista. Aiemmin johtoryhmän jäsenet ovat saaneet kannustimina Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia optioita. Optioiden merkintähinnat vaihtelevat 3,50 – 5,00 euron välillä ja merkintäajat sijoittuvat välille 1.7.2020 – 31.12.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan työpanosta koskeva konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä säännöstä. Lisäksi Ohjelmistot-segmentin johtaja Markku Myllylä on oikeutettu erilliseen bonusjärjestelyyn, jonka perusteella hän voi saada enintään 60 000 euroa ja 60 000 ylimääräistä osakeoptiota, mikäli Optomed Software Oy saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet. Johtoryhmän palkkioista päättää Yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtaja valmistele ehdotuksen palkitsemisvaliokunnalle.

Nykyinen konsernitasoinen johtoryhmä on perustettu vuonna 2019 yllä kohdassa ”– Johtoryhmä” kuvatun mukaisesti, ja suurin osa Optomedin aiemmasta johdosta ennen vuotta 2019 kuuluu tällä hetkellä Laitteet-segmentin johtoryhmään. Alla esitettävät palkkiot kuvaavat vuosina 2016–2018 maksettuja palkkioita Optomedin johdolle. Seuraavassa taulukossa esitetään Optomed Oy:n johdon jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) tilikausilta 2018, 2017 ja 2016 maksetut palkkiot ja etuudet:

 

  1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
tuhatta euroa    
Palkat, palkkiot ja etuudet 671 576
Lyhyen aikavälin kannustimet 60 75
Osakeperusteiset maksut 249 163
Lisäeläkemaksut 31 10
Yhteensä 1011 824

 

Optomed tarjoaa johtoryhmälle lakisääteisen työeläkkeen. Lisäksi johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota yksilöllisiä maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, jotka voivat olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta. Yhtiön hallituksen päätöksellä ulkomailla asuville johtoryhmän jäsenille voidaan tarjota rahana maksettavia eläkejärjestelyjä, jotka vastaavat sitä vakuutusmaksua, mikä vakuutusyhtiölle muutoin maksettaisiin. Lisäksi yhdellä johtoryhmän jäsenellä on erillinen eläkejärjestely.

Johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahdesta kuuteen kuukauden irtisanomisajalla. Ohjelmistot-segmentin johtaja ja Optomed Software Oy:n toimitusjohtaja Markku Myllylä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa, mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.