Hallinto

Viimeksi muokattu: 21.11.2019

Hallinto

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön johtamisesta ja hallinnosta on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisäksi johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön liiketoiminnan johtamisessa.

Optomedin osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään Osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Osakkeenomistaja osallistuu yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouspäätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. yhtiökokous on lisäksi pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, vaativat kirjallisesti yhtiökokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelemistä varten.

Optomed noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Soveltuvien lakien, Nasdaq Helsingin sääntöjen ja suositusten sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen lisäksi yhtiö tulee noudattamaan Hallinnointikoodia 2015. Tällä hetkellä yhtiö kuitenkin poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta 8, joka koskee hallituksen kokoonpanoa, sillä molemmat sukupuolet eivät tällä hetkellä ole edustettuina hallituksessa. Uusimpien hallituksen jäsenten valinta perustui heidän kokemukseensa ja toimialan osaamiseensa, ja valinta tapahtui ennen kuin yhtiö päätti noudattaa Hallinnointikoodia. Yhtiö pitää hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta tärkeänä ja pyrkii saamaan, mikäli mahdollista, molempien sukupuolten edustajia hallitukseensa.

Hallinnointikoodi 2015 on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.